Ga naar inhoud

Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis

Wetstechnische informatie

Overheidsorganisatie Hoge Raad Tedeapolis
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis
Vastgesteld door De Hoge Raad
Onderwerp Openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de verordening

Het Wetboek van Strafrecht, specifiek bedoeld voor Tedeapolis, wordt hierbij ingetrokken en vervangen door deze APV.

Algemene Bepalingen

A1 - Reikwijdte

 1. Deze Algemene Plaatselijke Verordening (verder aangeduid als APV) is bedoeld als aanvulling op het Nederlands Recht en heeft betrekking op het eiland, de gemeente, en de stad Tedeapolis.
 2. De APV biedt een indicerend kader voor eventuele bestraffing in-game (“in RP”), maar is verder bedoeld voor het afhandelen van straffen buiten de RP om.

A2 - Geldigheid

 1. Bij veranderingen van een wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte meest gunstigste bepalingen toegepast.
 2. Het is voor een staff-lid niet toegestaan om mee te beslissen over een zaak die over hunzelf, vrienden en/of familie gaat. Dit om te versterken dat een zaak op een eerlijke en rechtvaardige manier behandeld wordt.
 3. Indien er tegen staff gelogen wordt en dit met hard bewijs bewezen wordt, door bijvoorbeeld logbestanden, kan er gekozen worden de straf te verzwaren.

A3 - Strafbepaling

 1. De straffen zijn onderverdeeld in zeven categorieën:

  • Categorie 1: een waarschuwing + 50 uur taakstraf
   • (max 3 waarschuwingen in 1 maand, hierna volgt automatisch oplegging cat. 2)
  • Categorie 2: een ban van maximaal 1 dag
  • Categorie 3: een ban van maximaal 2 dagen
  • Categorie 4: een ban van maximaal 3 dagen
  • Categorie 5: een ban van maximaal 1 week
  • Categorie 6: een ban van maximaal 1 maand
  • Categorie 7: permanente ban
  • Categorie 8: account wipe
 2. De straffen van categorie 5, 6 en 7 kunnen preventief worden uitgedeeld wanneer sprake is van een overtreding op heterdaad. De opgelegde straf zal naderhand besproken worden binnen de Hoge Raad en waar nodig worden bijgesteld. Dit om eventuele verdere schade te beperken terwijl er gekeken wordt wat er precies gebeurt is.

 3. Er kan door een stafflid gekozen worden om straffen te verhogen en/of te verlagen op basis van de context, situatie of eerdere straffen/waarschuwingen van de overtreder in kwestie. Wanneer je het niet eens bent met een oordeel van een stafflid kan je hiervoor een ticket aanmaken.

 4. Bij een eerste overtreding kan er voor gekozen worden in plaats van een Schriftelijke waarschuwing (Categorie 1) een Mondelinge waarschuwing uit te delen. Hierbij wordt ook gecontroleerd of de persoon daadwerkelijk de regels heeft gelezen en deze begrijpt.
 5. Een mondelinge waarschuwing dient in een notitie bij deze persoon aangegeven te zijn, anders is deze niet geldig.
 6. Het omzeilen van een straf zal resulteren in een straf volgens categorie 7
 7. Bans worden uitgedeeld op basis van de GTA licentie en ip-adres en geldt als zodanig voor alle gebruikers van deze kenmerken.
 8. Een warning dient binnen 48 uur te worden aangevochten door de speler, anders zal er geen mogelijkheid meer zijn op herziening van deze beslissing.

A4 - Aanvullende Wetten en regels

 1. Aanvullend op de APV is er het Wetboek Tedeapolis (WTDA), waarin alle wetten, artikelen en bepalingen zijn opgenomen die gelden in Tedeapolis.
 2. In dit Wetboek is opgenomen alle criminele feiten, de bijbehorende boetes, gevangenisstraffen enzovoorts.
 3. Dit Wetboek heeft, net als de APV, een basis in het Nederlands Recht.
 4. Het Nederlands Recht is zodoende leidend, tenzij er een Wet of Bepaling is opgenomen in de WTDA. Dan is deze leidend.
 5. Dit wetboek is, net als deze APV en conform de rechtsstaat, ten alle tijden openbaar.

Overtredingen - Verstoring openbare orde (RP)

Artikel 1 - FailRP & Powergaming

 1. Hij/zij die opzettelijk een roleplay van zeer slechte kwaliteit uitspeelt wordt gestraft volgens de 1e categorie.
 2. De overtreding vermeld in het eerste lid staat bekend als “FailRP”
 3. Hij/zij die opzettelijk de roleplay zodanig vormt dat er een oneerlijke of onrealistische draai aan het verhaal geeft, of de roleplay van de andere partij zelf invult door een onrealistische dwang, wordt gestraft volgens de 1e categorie.
 4. De overtreding vermeld in het derde lid staat bekend als "powergaming"
 5. Enkele voorbeelden van lid 1 en lid 3 zijn:
  • Niet meewerken aan een roleplayscenario of een /me-command, bijvoorbeeld opzettelijk een onjuiste portofrequentie doorgeven nadat er een roleplayactie is uitgevoerd om dit te achterhalen;
  • Tijdens een achtervolging je voertuig in de garage zetten om te voorkomen dat je je voertuig kwijtraakt;
  • Geen roleplay aangaan na of je niets aantrekken van een (ernstige) verwonding of (verkeers)ongeval;
  • HeadID's misbruiken om spelers te vinden/identificeren tijdens een roleplayscenario;
  • Onjuist of onrealistisch gebruik maken van het F6-menu;
  • Overtredingen van de overval regels kunnen volgens dit artikel worden bestraft;
  • In het water zwemmen voor een onrealistisch lange tijd;
  • In een portofoon praten terwijl je aan het zwemmen bent of onderwater bent;
  • Stelen van een voertuig van een burger zonder enige geldige reden;
  • Proberen "loopholes" te vinden in de regels en/of de regels te misbruiken voor je eigen voordeel;
  • Emotes spammen of ongepaste emotes gebruiken tijdens een serieus roleplayscenario;
  • Als overheidsmedewerker je voertuig in de garage plaatsen en er weer terug uithalen om te voorkomen dat je naar de ANWB moet om je voertuig te laten repareren (bijvoorbeeld om weer deel te nemen aan een achtervolging);
  • Een agent ontvoeren om een signalering te verwijderen of om iets te bekijken in het politiesysteem (MEOS).
  • Medewerkers van de politie of koninklijke marechaussee dwingen om een (bewusteloos) persoon te fouilleren, items (zoals wapens) af te nemen en af te geven aan jou of iemand anders.
  • Je voertuig als gestolen melden bij de politie of koninklijke marechaussee, terwijl dit niet het geval is.
  • Het spelen op een zodanige resolutie dat er redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat hier voordeel uit wordt gehaald.
  • Het hebben van keybinds voor /me of /do acties
  • Het doen van meerdere handelingen in één /me of /do waardoor de tegenpartij geen tegenreactie kan geven (Bijvoorbeeld: /me Doet gordel los en duwt persoon uit voertuig, dit moet in 2 losse /me)
  • Het gebruik maken van je "Veters" in de cel om iemand af te boeien en daardoor vrij te kunnen breken
  • Het willekeurig overvallen van Ambulance medewerkers om wapens te zoeken
  • Het controleren van kofferbakken zonder enige aanleiding
  • Het afnemen van (meerdere) politie of kmar (vuur)wapens in één simpele /me zonder daar een vervolg aan te geven of naar te roleplayen

Artikel 2 - Cheats

 1. Hij/zij die gebruik maakt van software/hulpmiddelen (cheats) van derde partijen om profijt te krijgen in het spel zal bestraft worden volgens de 7e categorie.
 2. Enkele voorbeelden hiervan zijn, onder andere, een crossair en/of cheats.
 3. Deze regel gelt ook voor de Discord client zelf, dus gebruik van clients als BetterDiscord is niet toegestaan.
 4. De hoge raad kan na het zien van eventueel beeldmateriaal een stemmingsronde houden om te beslissen of iemand gebruikt heeft gemaakt van software/hulpmiddelen (cheats) van derde partijen, En mag op basis hiervan een straf namens de 7e categorie uitdelen.

Artikel 3 - Exploits

 1. Hij/zij die moedwillig een bug en/of exploit misbruikt om voor zichzelf of anderen profijt te behalen, ongeacht in welke middelen, zal per direct gestraft worden volgens categorie 5.
 2. Wanneer het om bedragen gaat hoger dan €50.000,- zal de straf genoemd in lid 1 verhoogd worden naar de 6e categorie.
 3. Wanneer het om bedragen gaat hoger dan €100.000,- zal de straf genoemd in lid 1 en lid 2 verhoogd worden naar de 7e categorie.
 4. De bedragen zoals genoemd in lid 2 en lid 3 zijn ook van toepassing voor voorwerpen, hiervoor zal dan de waarde van deze voorwerpen worden getaxeerd. Taxering geschiedt hier op basis van catalogus of -marktwaarde.
 5. De bedragen en/of materialen zullen per direct teruggegeven worden aan een stafflid. Het stafflid dient deze per direct te vernietigen. Hiernaast zullen de betrokken accounts ook volledig verwijderd worden (categorie 8).
 6. Naast de in lid 1, 2 en 3 genoemde straffen zal de overtreder ook 25% van de waarde extra terug moeten betalen.

Artikel 4 - Verstoring RP

 1. Hij/zij die moedwillig Roleplays van andere spelers verstoord zal gestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 2. Voertuigen die achtergelaten worden op verwijder cirkels of andere cirkels blokkeren met een voertuig worden ook gezien als roleplay verstorend gedrag.
 3. Indien de overtreder na de straf genoemd in lid 1 nog niet ophoudt met het verstorend gedrag kan er gekozen worden de overtreder te bestraffen volgens categorie 2.

Artikel 5 - Meta-gaming

 1. Informatie verkregen buiten het karakter om (alle informatie die niet verkregen is door jouw karakter binnen FiveM) mag niet gebruikt worden door het karakter.
 2. Het feit beschreven in lid 1 staat bekend als “meta-gaming”
 3. Indien de regel in lid 1 overtreden wordt wordt dit bestraft met een straf volgens de 1e categorie.
 4. Voor communicatie over lengte in game kun je een telefoon en/of portofoon gebruiken welke je in de telefoon winkel kunt kopen.
 5. Bij het gebruik van een portofoon-systeem in welke vorm dan ook dient de persoon die praat ook ingame te horen te zijn.
 6. Het niet naleven van het feit beschreven in lid 5 staat eveneens bekend als "meta-gaming" en zal worden bestraft worden met een straf van de 1e categorie
 7. Wanneer je met meerdere mensen die op tedeapolis spelen in een voice call zit is streamen niet toegestaan en moet je gedeafened en gemute zijn.
 8. Het overtreden van lid 7 zal resulteren in een straf van minimaal de 1e categorie.
 9. Om een overvalscenario uit te voeren is het toegestaan om via Discord aanvullende documenten en bijlagen te sturen. Dit dient echter altijd ondersteund te worden door middel van een in-game document.
 10. Ten behoeve van het handhaven van dit artikel is een stafflid bevoegd om beelden op te vragen van de persoon die verdacht wordt van het overtreden van lid 7. Indien de speler dit niet kan, dan volgt er een straf volgens lid 3.

Artikel 6 - Beroepskleding

 1. Er wordt geacht dat de kleding wordt gedragen die is verstrekt door de baas voor het uitvoeren van het beroep. Wordt dit niet gedaan, zal er gestraft worden met een straf volgens de 2e categorie.
 2. Hij/zij die als niet ambtenaar kleding draagt van één van de overheids banen zal gestraft worden met een straf volgens de 2e categorie.
 3. Officiële kleding verstrekt vanuit Tedeapolis bedoeld voor specifieke groeperingen mogen niet door andere gebruikt worden tenzij hier sterke roleplay aan verbonden is.
 4. Overtreding van lid 3 zal worden bestraft met een straf uit van de 1e categorie.
 5. Onder ambtenaar vallen de mensen in dienst bij één van de volgende instanties:
  • Politie
  • Koninklijke marechaussee
  • Justitie
  • Ambulance
  • ANWB
  • Gemeenteraad

Artikel 7 - Baiting

 1. Hij/zij die moedwillig medespelers onnodig uitlokt en/of anderen aan het irriteren is zonder verdere intentie tot roleplay zal bestraft worden met minstens een straf volgens de 1e categorie.
 2. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “baiting”.

Artikel 8 - Spam

 1. Hij/zij die in welk middel dan ook meer dan 3 berichten per 10 seconden of 10 berichten per 60 seconden stuurt, zal bestraft worden met een straf volgens categorie 1.
 2. Indien dit bij meldkamers wordt gedaan zal de straf verhoogd worden naar een straf volgens categorie 2. De overtreding beschreven in lid 1 staat bekend als “spam”

Artikel 9 - Combat-logging

 1. Hij/zij die tijdens een roleplay moedwillig de game verlaat zonder een geldige reden, en niet binnen 5 minuten terug is, zal bestraft worden met een straf volgens de 5e categorie.
 2. Het is de bedoeling als men de game wil verlaten tijdens een roleplay er voor te zorgen dat de mensen die deelnemen aan de roleplay hiervan op de hoogte zijn. Probeer het eerst via "/looc {uitleg}" te vermelden als dat niet werkt kan het via voice vermeld worden.
 3. Nadat de persoon die de roleplay verlaten heeft weer is ingelogd wordt er van deze persoon verwacht de roleplay zo snel mogelijk te hervatten.
 4. Onder de overtreding van lid 1 valt ook het vermijden van een roleplay d.m.v. het gebruik van glitches. Val je bijvoorbeeld door de map na het inloggen terwijl je in de cel zit bij het politiebureau wordt er van je geacht je per direct weer te melden op het politiebureau.
 5. De periode van 5 minuten, zoals benoemd in lid 1, is bedoeld om een persoon de mogelijkheid te bieden z’n situatie uit te leggen of weer bij zinnen te komen, het is niet de bedoeling hier misbruik van te maken, indien hier misbruik van gemaakt wordt zal er alsnog een straf volgens lid 1 gegeven worden.
 6. De overtreding beschreven in lid 1 staat bekend als “Combat Logging”

Artikel 10 - Deelname aan het verkeer

 1. Er wordt van personen geacht realistisch rijgedrag aan te houden. Dus niet met circuit auto’s door de woestijn heen rijden met 100 km/u.
 2. Overtredingen van lid 1 worden bestraft met een straf van de 1e categorie.
 3. Buiten de weg rijden mag, mits dit met matige snelheid gedaan wordt en met een geschikt voertuig. Pas hierbij dus ook de snelheid aan voor het type voertuig. Een lijst met voertuigen en de verschillende classificaties is hier te vinden.
 4. In de spoorwegtunnels die zich onder de stad bevinden en alle tunnels die daar direct op aangesloten zijn is het enkel toegestaan om met voertuigen te rijden die de classificatie A hebben en dus onder het kopje Off-Road staan.
 5. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “GTA style driving”.
 6. Op onverharde wegen is de maximale toegestane snelheid 50km/u voor alle voertuigen die niet genoemd staan onder het kopje onverhard of off-road hier.

Artikel 11 - Value of Life

 1. Hij/zij die geen waarde hecht aan het leven van zijn karakter zal gestraft worden met een straf volgens de 2e categorie.
 2. De overtreding zoals beschreven in lid 1 staat bekend als “no value of life”.
 3. Enkele voorbeelden van “no value of life”:
  • zodra iemand een pistool op je richt binnen 50 meter en er geen beschutting is, blijf je staan, werk je mee en val je deze persoon niet aan.
  • Zodra iemand een steek- of slagwapen binnen armlengte afstand van je trekt dan werk je mee, doe je dit niet ben je niet zuinig met je leven aangezien je dat bewust het risico neemt neergestoken of neergeslagen te worden.
  • Het bovenstaande voorbeeld is alleen van toepassing als de persoon die het wapen trekt ook een bedreiging vormt voor jou of anderen.
  • Met een helikopter vlak boven de grond zweven om goederen en/of personen te transporteren.
  • Elke andere vorm waarmee je bewust je eigen leven in een té groot gevaar brengt valt onder no value of life, dus gebruik je gezonde verstand om de situatie in te schatten.
  • Zodra een persoon een wapen in zijn hand heeft en jij gaat hem proberen te boeien of richting hem te rennen word dit gezien als no value of life. Wanneer jij van dat persoon weet dat hij/zij een vuur-, steek- of slagwapen op zak heeft, zal je ervoor moeten zorgen hem/haar te overmeesteren door enige vorm van bedreigende middelen toe te passen.
  • Het valt onder no value of life om de noodknop in te drukken terwijl iemand een vuurwapen, steekwapen of slagwapen op je richt.
  • Het is geen no value of life indien een persoon in een voertuig met deuren zit niet meewerkt, als je deze van de buitenkant bedreigt met een steek- of slagwapen.
  • Ook valt het niet onder no value of life om een vuurwapen te trekken als je bedreigd wordt met een steek- of slagwapen.
  • De beslissing van een stafflid betreft alle bovenstaande en overige situaties is altijd leidend.

Artikel 12 - New Life Rule

 1. Indien uw karakter dood is gegaan wordt er verwacht dat Hij/zij de laatste roleplay vergeten is.
 2. Bij een overtreding van de regel in lid 1 wordt de overtreder bestraft met een bestraffing van de 1e categorie.

Artikel 13 - Microfoon

 1. Men dient een werkende microfoon te hebben in-game. Indien een persoon moedwillig weigert hieraan te voldoen zal Hij/zij bestraft worden volgens de 2e categorie.
 2. Voordat de straf zoals beschreven in lid 1 gegeven wordt zal een staff lid er alles aan doen contact te vinden met de desbetreffende persoon, door onder andere gebruik te maken van de in-game voice chat, ooc, /me en eventueel discord. Reageert de persoon op al deze middelen niet dan zal de persoon gekicked worden met de reden “We horen u niet, probeer aub uw microfoon werkend te maken.”

Artikel 14 - Nederlandse Taal

 1. Er wordt van spelers verwacht de Nederlandse of Engelse taal te beheersen. Indien iemand de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst is deze persoon niet welkom op de server.
 2. Andere talen dan het Nederlands en het Engels mogen niet gebruikt worden op een provocerende of beledigende manier gedurende de roleplay.
 3. Tijdens een staffgesprek en tijdens een gesprek met een medewerker van een overheidsdienst (Politie, KMar, ambulance of ANWB) dient de persoon te allen tijde Nederlands te spreken indien de medewerker dit wenst, mocht persoon de nederlandse taal niet beheersen dient er iemand aanwezig te zijn die namens hem in het nederlands kan spreken.
 4. Bij een overtreding van de regel in lid 2 en 3 wordt de overtreder bestraft met een bestraffing van de 1e categorie.
 5. Bij herhaalde overtreding zal er een straf van de 2e categorie volgen.

Artikel 15 - Reporting

 1. Er wordt van mensen verwacht gebruik te maken van “/report” om overtredingen van regels te melden. Dit zodat de overtreder hiervan niet op de hoogte is en de eventuele roleplay hierdoor niet beïnvloed wordt.
 2. Bij een overtreding van de regel genoemd in lid 1 zal de persoon erop gewezen worden volgende keer gelieve “/report” te gebruiken of een ticket aan te maken in de TDA Discord.
 3. Het is als je een report maakt niet de bedoeling om dit in game te melden aan mensen. Staff kiest zelf het moment om aan te geven dat zij aanwezig zijn en doen dit pas wanneer zij vinden dat zij genoeg hebben gezien. Aangeven dat er een report is gemaakt of dat Staff meekijkt zorgt er meestal voor dat er geen straffen kunnen worden uitgedeeld.
 4. Het overtreden van lid 3 zal resulteren in een straf volgens de 2e categorie.

Artikel 16 - Karakter breken (ooc)

 1. Het is te allen tijde verboden om je karakter te breken. Hiermee bedoelen we dat je enige term gebruikt die gezien wordt als OOC (out of character). Hieronder vallen ook termen zoals "report", "admin", "ticket", "Desync" en dergelijke.
 2. Het is tevens verboden om te benoemen dat een persoon een artikel van de algemene plaatselijke verordering heeft overtreden. Indien een persoon een artikel van de APV heeft overtreden, neem dan de correcte stappen zoals het aanmaken van een report of een ticket.
 3. Het verbod zoals beschreven in lid 1 & 2 geldt niet voor medewerkers van de gemeenteraad (staffleden) indien zij een gesprek voeren ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden als gemeentelid. Dit geldt ook voor de personen waarmee zij in gesprek zijn.
 4. Indien de regel zoals genoemd in lid 1 & 2 overtreden wordt, wordt dit bestraft met een straf volgens categorie 1.
 5. Het foutief gebruiken van /looc dus om bijvoorbeeld te chatten, wordt bestraft met een minimale straf van de 1e categorie.

Artikel 17 - Alt Characters

 1. Onder een 'alt character' wordt verstaan een 2e, of 3e character gemaakt door dezelfde speler, op hetzelfde account. Een 'alt account' is een 2e, of 3e (etc) account waar op gespeeld wordt door dezelfde speler.
 2. Het is verboden alt characters aan te maken met de intentie het start bedrag over te schrijven naar het account waar normaal op gespeeld wordt.
 3. Hiernaast is het ook verboden om meer dan 3 alts aan te maken. Het aanmaken van meer dan 3 alts zal resulteren in het verwijderen van alle 3 de characters. Wanneer er geld overgezet is zal hiernaast ook de straf zoals beschreven in lid 5 gegeven worden.
 4. Het is niet toegestaan om een alt character te maken om, bijvoorbeeld, criminele activiteiten te ondernemen. Wanneer een van je character bij de Overheid werkt.
 5. Indien de regel zoals beschreven in lid 2 of 4 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 8e categorie.
 6. Hoewel Alt Characters toegestaan zijn, is het verboden om alt accounts te maken, of te multiboxen met alt characters. Dit zal worden bestraft met een ban van alle (alt) accounts.

Artikel 18 - Voertuigen in gebouwen

 1. Het is niet toegestaan met voertuigen gebouwen te betreden die daar niet voor bedoeld zijn.
 2. Bij het overtreden van de regel beschreven in lid 1 zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 19 - AFK Kick omzeiling

 1. Het is niet toegestaan de automatische afk kick te omzeilen.
 2. Hij/zij die de regel zoals beschreven in lid 1 overtreedt zal bestraft worden met een straf volgens de 3e categorie.

Artikel 20 - Standaard-outfit

 1. Je moet je kleding veranderen wanneer je een personage aanmaakt, dus je mag niet met de standaard kleding op de server spelen.
 2. De standaard kleding zoals genoemd in lid 1 bestaat uit een half-wit, half-blauw shirt, spijkerbroek en sneakers.
 3. Verder moet je ervoor zorgen dat je armen kloppen (dus niet door je kleren heen te zien zijn) en en mag je geen overheids kleding kiezen.
 4. Bij overtreding van de vergrijpen in lid 1 of 3 zal je eerst een mondelinge waarschuwing krijgen en krijg je de optie om je kleren te veranderen, weiger je dit krijg je een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 21 - Impersonatie overheidsmedewerker

 1. Het is verboden om jezelf te verkleden als overheidsmedewerker en impliciet of expliciet aan te geven dat je een overheidsmedewerker bent. Dit is ter beoordeling aan een stafflid.
 2. Het is toegestaan om kogelwerende vesten te dragen, echter is het verboden als er termen als "Politie" opstaan, redelijkerwijs gebruikt worden door de Nederlandse politie/koninklijke marechaussee of verwijzen naar de Politie/KMar.
 3. Waar is verwezen naar de Politie/KMar in dit artikel kan ook een officiële vertakking van deze overheidsdiensten (zoals de recherche of de dienst speciale interventies) of een andere officiële overheidsdienst worden ingevuld.
 4. Bij overtreding van lid 1 en/of lid 2 zal er een straf uitgedeeld worden volgens de 2e categorie.

Artikel 22 - SafeZone FailRP

 1. Het is verboden voor een individu om schade aan te richten aan een ander individu en zich daarna te begeven naar een safe zone.
 2. Het is verboden om door middel van de safe-zone te ontkomen aan illegale activiteiten en/of roleplays.
 3. Het is verboden om een individu schade aan te richten, te ontvoeren, uitbreken, overvallen, aanrijden of vermoorden in een safezone
 4. Het feit genoemd in lid 1 en lid 2 wordt gezien als "FailRP".
 5. Dit zal gestraft worden met een straf van de eerste categorie.

Artikel 23 - Voertuig handelaar / Voertuig meetings

 1. Een voertuig handelaar mag enkel uitgevoerd worden wanneer hiervoor goedkeuring is vanuit justitie.
 2. Een voertuig handelaar mag maximaal 10 voertuigen in hun “showroom” zetten.
 3. Een voertuig handelaar mag zich enkel vestigen op een, door justitie, aangewezen locatie.
 4. Een voertuig handelaar dient officiële vergunningen te hebben, ondertekend door een lid van justitie, waarin de locatie vermeld staat.
 5. Bij overtreding van lid 1, 2, 3 en/of 4 zullen gestraft worden middels een straf volgens de 2e categorie.
 6. Tevens zullen alle voertuigen weggehaald worden middels /dvf.
 7. Bij voertuig meetings mogen maximaal 20 voertuigen aanwezig zijn. Wordt er geconstateerd door een stafflid, dat er teveel voertuigen aanwezig zijn en de server daar problemen door ondervindt, dan zal er aan de organisator een straf worden uitgedeeld van minimaal de 2e categorie.

Overtredingen - Schade des persoons

Artikel 24 - VDM

 1. Hij/zij die op iemand inrijdt met de intentie deze persoon te vermoorden of zijn voertuig bewust als wapen gebruikt, zal gestraft worden volgens de 2e categorie.
 2. Hij/zij die op een ander voertuig inrijdt met de intentie te "pitten" met een snelheid hoger dan ongeveer 125 km/u of op onverantwoorde wijze zal worden gezien als onrealistisch en dus gestraft worden volgens de 2e categorie.
 3. De overtreding vermeld in het 1e lid en het 2e lid staat bekend als “VDM”
 4. Hij/zij die lid 2 uitvoert met een voertuig dat veel "lichter" of kleiner is als het andere voertuig dat "gepit" word, bijvoorbeeld Sedan vs SUV, zal gestraft worden volgens de 1e categorie.
 5. Als een slachtoffer moedwillig aangereden wordt door een dader die boven de 30 km/u rijdt, zal er vanuit gegaan worden dat de dader de intentie heeft om het slachtoffer te vermoorden. Dit betekent echter niet dat alles onder de 30 km/u niet met de intentie om te vermoorden is en dit kan alsnog bestraft worden indien dit overduidelijk is met de intentie om iemand te vermoorden.
 6. Je mag geen persoon op een motor pitten of moedwillig aanrijden, omdat dit realistisch gezien een grote kans op dodelijke slachtoffers heeft en dus gezien zal worden als intrentie tot moord, ofte, VDM.

Artikel 25 - RDM

 1. Hij/zij die zonder een geldige reden een persoon moedwillig van het leven beroofd zal gestraft worden volgens de 2e categorie.
 2. Mocht dit artikel 2 maal of vaker overtreden zijn dan zal het gebruikte wapen bij de overtreding ook verwijderd worden, dit is ter beoordeling van het desbetreffende stafflid.
 3. De overtreding vermeld in het eerste lid staat bekend als “RDM”

Artikel 26 - Belediging

 1. Hij/zij die scheld met hedendaags relevante ziektes (kanker en dergelijke) of met racistische opmerkingen, of andere ongepaste opmerkingen, wordt gestraft met een straf van maximaal de 7e categorie en minimale ban van 2 weken.
 2. Lid 1 is ook vankracht op de volgende punten:
  • Steamnaam
  • Discordnaam
  • Character naam
 3. Het is tevens niet toegestaan om in discordkanalen of in-game toxic, uitlokkend, haatzaaiend of opruiend gedrag te vertonen.
 4. Overtreding van lid 3 resulteert in een timeout in onze discord server en/of een officiële sanctie. Dit wordt door een stafflid bepaald aan de hand van de ernst en context.

Overtredingen - Criminele activiteiten

Artikel 27 - Overvallen & Oplichten

 1. Het overvallen/oplichten/bestelen van mensen is verboden, dit mag alleen wanneer een persoon bezig is met criminele activiteiten.
 2. Met betrekking tot de volgende dingen/situaties is overvallen/oplichten niet toegestaan:
  • Het stelen/overvallen van bankgeld
  • Loodsen
  • Spelers te overvallen, te ontvoeren of negatief te bejegenen bij het gemeentehuis
  • Facturen en/of andere items welke gerelateerd aan een baan zijn
  • Overheids voorwerpen
  • Onder dwang iemand zijn huis betreden en dan leegroven
  • Voertuigen
 3. Voertuigen kunnen ook niet meer gebruikt worden bij illegale deals en kunnen enkel met legaal geld gekocht worden.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de kopende partij om te controleren of de aangeboden aanpassingen (ook wel bekend als tunes) op het voertuig aanwezig zijn ten tijde van overdracht van het voertuig in een modshop. Het is dus volledig jouw eigen risico wanneer je er voor kiest om niet de tunes te controleren in de modshop. Scammen van voertuigen en/of tunes blijft ten allen tijden strafbaar.
 5. Met criminele activiteiten zoals vermeld in lid 1 worden dingen met betrekking tot drugs, overvallen, witwassen, het dragen van een masker, kogelwerend vest, holster etc bedoeld, en dus geen overtredingen.
 6. Bij een overtreding van de wet in lid 1 en/of lid 2 wordt de persoon gestraft volgens de 4e categorie en wordt het geld teruggegeven aan het slachtoffer. Wanneer de persoon het geld al heeft uitgegeven zal het resulteren in straf van de 8e categorie.
 7. Hou hiermee wel rekening dat het bij het vergrijp zoals beschreven in lid 1 niet de bedoeling is hiermee misbruik te maken van onwetendheid van mensen, dus vermijd het oplichten van nieuwe spelers.
 8. Het is voor criminelen toegestaan om mensen gedurende langere tijd te ondervragen en/of te martelen. Echter mag dit maximaal circa 2 uur duren. Er dient ook goede roleplay aan gekoppeld te worden. Dit is ter beoordeling aan een stafflid.
 9. Bij een overtreding van de regel in lid 7 wordt de persoon gestraft volgens de 1e categorie en zal het scenario onmiddellijk worden teruggedraaid.
 10. De bescherming tegen oplichting zoals genoemd in lid 2 geldt alleen wanneer je het te betalen bedrag volledig ontvangt, op het moment van verkoop.
 11. Het counteren van een overval en/of gijzelingen is niet toegestaan van zodra politie en/of KMAR ter plaatse is.

Artikel 28 - Criminaliteit & Ambtenaren

 1. Voor een ambtenaar is het niet toegestaan zich bezig te houden met illegale bezigheden.
 2. U bent als ambtenaar als je baan wordt weergegeven in het F10 menu.
 3. Indien een persoon de regel zoals beschreven in lid 1 overtreed wordt deze bestraft met een straf volgens categorie 5 en zal deze persoon ontslagen worden en deze persoon dit beroep een maand lang niet uitvoeren. Deze straf kan afwijken naar de ernst van de illegale bezigheden.
 4. Verder is het niet toegestaan om door de politie in beslag genomen objecten door te handelen naar spelers. Ditzelfde is ook van toepassing op alle andere overheids objecten en op informatie die de (ex-)medewerker heeft verkregen tijdens zijn carrière bij de desbetreffende overheidsdienst. Dit geldt ook nadat de desbetreffende persoon ontslag heeft genomen of ontslagen is.
 5. Bij een overtreding van de regel in lid 4 wordt de overtreder ontslagen en hiernaast bestraft volgens minimaal de 6e categorie.
 6. Onder overheids objecten vallen voorwerpen zoals: medkits, repair kits, politie geweren, enzovoort.
 7. Een ambtenaar buiten dienst mag geen politie wapens bij zich dragen deze dienen ten alle tijden na een dienst opgeborgen te worden in de wapenkluis. Bij overtreding van dit lid zal er gestraft worden volgens de 1e categorie.
 8. Op lid 7 geldt een uitzondering voor medewerkers van de politie of koninklijke marechaussee met een speciale vergunning. Deze leden mogen wel hun wapens buiten dienst behouden.

Artikel 29 - Overheidsvoertuigen

 1. Je mag als je geen ambtenaar in dienst bent geen overheidsvoertuigen besturen.
 2. Hij/zij die zich schuldig maakt aan het stelen van overheidsvoertuigen als beschreven in lid 1 zal bestraft worden met een straf volgens categorie 2e dit is ter beoordeling van het desbetreffende stafflid.

Artikel 30 - Juist gebruik van baan voertuigen

 1. Er wordt geacht van mensen geen gebruik te maken van baan voertuigen voor illegale bezigheden.
 2. Het is verplicht om voor het uitvoeren van je baan het voertuig te gebruiken dat is verstrekt door de baas.
 3. Hij/zij die de regel zoals beschreven in lid 1 en/of 2 overtreed zal bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie, hiernaast zal de overtreder ontslagen worden en deze persoon dit beroep een week lang niet uitvoeren.

Artikel 31 - Overval Regels

 1. Indien er een overval gestart is voordat een persoon het laadscherm geopend heeft is het voor deze politieagent niet toegestaan deel te nemen aan deze overval.
 2. Een uitzondering hierop geldt voor de leden van de dsi. Een lid mag koppelen aan een overval zodra hij/zij de eerste dsi melding over het scenario ingame heeft meegekregen.
 3. Wanneer de regel zoals in lid 1 of 2 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 4. De regel van lid 1 en 2 is niet van toepassing indien een persoon minder dan 5 minuten geleden de server verlaten is. Dus bij bijvoorbeeld een crash.

Artikel 32 - Wraak

 1. Het is nadat iemand van het leven beroofd is door een rivaliserende groep, gedurende 24 uur niet toegestaan mee te doen aan eventuele wraakacties tegen deze groep.
 2. Indien de regel zoals beschreven in lid 1 overtreden wordt zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 3. Een liquidatie mag niet uitgevoerd worden zonder dat het slachtoffer op de hoogte is van de reden hierachter. Er dient dus aan het slachtoffer duidelijk gemaakt te worden, terwijl hij/zij nog leeft, waarom diegene geliquideerd wordt.

Artikel 33 - Gedrag tegen overheidsmedewerkers

 1. Het is ten strengste verboden om een ambulancemedewerker te vermoorden, beledigen of niet mee te werken met de roleplay van een ambulancier.
 2. Meldingen naar een overheidsinstantie dienen te allen tijde realistisch en uitgebreid te zijn. Simpelweg een melding maken met "KOM ASAP!", of iets van gelijke strekking, is niet toegestaan. Je dient minimaal wat je ziet, wat er is gebeurd en wat je doet te vermelden.
 3. Roleplay met de ambulance moet uitgebreid en realistisch zijn. Er wordt verwacht dat je eerlijk bent over je verwondingen en deze logisch inschat. Ook dien je mee te werken met de roleplay en mag je ambulanciers niet forceren om spelers te reviven. Ambulancemedewerker hebben te allen tijde het recht om je dood te verklaren als je door verwondingen/situaties dood zou moeten zijn.
 4. Roleplay met de ANWB moet uitgebreid en realistisch zijn. Er wordt verwacht dat je eerlijk bent over hoe de schade is ontstaan. Ook dien je mee te werken met de roleplay en mag je de anwb medewerker niet forceren om voertuigen te repareren. Anwb medewerkers zijn ten allen tijde leidend in hun roleplay.
 5. Het is niet toegestaan om een melding te maken naar een overheidsinstantie met de intentie om degene die hierop reageert te vermoorden en/of te ontvoeren.
 6. Er moeten ten allen tijden vijf overheidsmedewerkers binnen een baan beschikbaar blijven nadat er één ontvoert is, dus als er 6 agenten aanwezig zijn mag er 1 ontvoert worden, als er 5 aanwezig zijn mag er geen ontvoert worden.
 7. Een uitzondering op lid 6 geldt voor de ambulance. Hierbij moeten er te allen tijde 7 medewerkers beschikbaar blijven. Kortom, als er 8 ambulancemedewerkers aanwezig zijn, dan mag er 1 à 2 ontvoerd worden.
 8. Indien de regel(s) beschreven in dit artikel overtreden wordt/worden zal dit bestraft worden met een straf volgens de 1e categorie.
 9. Het is toegestaan om een agent te ontvoeren zodat je jouw voertuig uit de opslag kan halen, hiervoor dien je wel het bedrag af te lossen die hiervoor openstaat. Hierbij ontneem je wel het recht op een advocaat en/of hOVJ. Het is verboden om tussen 00:00 en 10:00 een voertuig uit de opslag te forceren.

Artikel 34 - Roleplay & Ledenaantal Criminele Organisaties

 1. Onder "criminele organisaties" vallen alle officiële groepen gevestigd in Tedeapolis.
 2. Criminele organisaties mogen een maximaal ledenaantal van 25 personen hebben. Hierin is een vrije keuze voor het aantal leden met de "hangaround" rang.
 3. Bij een overtreding van het ledenaantal genoemd in lid 2 zal een straf worden uitgedeeld volgens de 1e categorie aan de eigena(a)r(en) van de organisatie.
 4. Bij herhaling van het overtreden van lid 2 zal een straf van de 2e categorie volgen en wordt er een gangstrike uitgedeeld aan de organisatie.
 5. Criminele organisaties mogen met een maximum aantal van 20 personen een roleplay scenario houden. Dit mag met hun volledige organisatie of met leden van andere officiële of onofficïele organisatie. Hierbij geldt een maximum van 2 groepen die mogen samenwerken.
 6. Een voorwaarde voor het samenwerken tussen criminele organisaties is dat er geen volledige samenwerking tussen alle organisaties ontstaat en dat dit niet gebeurd tijdens het witwassen van geld. Dit is ter beoordeling van de Hoge Raad van Tedeapolis.
 7. Wanneer officiële organisaties een samenwerking aangaan met een andere officiële organisatie dan dient dit gemeld te worden volgens het format in het daarvoor aangemaakte kanaal in de Tedeapolis Discord.
 8. Bij overtreding of niet nakomen van lid 5, 6 en/of 7 zal dit resulteren in een straf volgens de 5e categorie voor iedereen die meedeed aan het roleplayscenario.
 9. Bij herhaling van het overtreden of niet nakomen van lid 5, 6 en/of 7 zal naast een straf van de 6e categorie ook een gangstrike uitgedeeld worden.

Artikel 35 - Gedrag Criminele Organisaties

 1. Wanneer de leden in een server supported organisatie zodanig opvallen op een negatieve manier (bijvoorbeeld veel warnings), zal de Hoge Raad beslissen over een gepaste straf jegens deze organisatie. Bij criminele organisaties kan dit zelfs leiden tot een volledige opschorting van de groep.

Artikel 36 - Illegale activiteiten op Twitter

 1. Het is niet toegestaan om illegale activiteiten te bedrijven op Twitter of op enige voor publiek toegankelijke plaats (Blokkenpark, het casino, het politiebureau, het ziekenhuis en dergelijke).
 2. Onder illegale activiteiten wordt onder andere verstaan, maar niet beperkt tot, het verkopen van locaties waar illegale substanties opgehaald, verwerkt of verkocht kunnen worden, het verkopen en/of verhandelen van (illegale) wapens en in het algemeen handelen in enige goederen waaruit criminelen redelijkerwijs voordeel kunnen halen.
 3. Het verbod zoals vermeld in lid 1 geldt tevens voor het handelen in illegale goederen of het verkopen hiervan waarbij NIET expliciet wordt vermeld dat het om deze illegale goederen, locaties of spullen gaat.
 4. Bij overtreding van lid 1 of lid 3 zal er een straf uitgedeeld worden volgens de 1e categorie.
 5. Bij herhaalde overtreding zal er een straf van de 2e categorie volgen.

Artikel 37 - Ontsnappen uit het cellencomplex

 1. Het is toegestaan om te ontsnappen uit het cellencomplex, echter dient hier een geldig roleplayscenario aan gekoppeld te worden. Dit is ter beoordeling aan een stafflid.
 2. Het is niet toegestaan om te ontsnappen of jezelf uit te laten breken indien er is afgesproken om het roleplayscenario op een later tijdstip voort te zetten, bijvoorbeeld vanwege tijdsgebrek of andere beperkingen.
 3. Het is niet toegestaan om een uit-dienst politiemedewerker te ontvoeren om een ontsnapping van een arrestant uit het cellencomplex te faciliteren of te vergemakkelijken. Deze agenten zijn op dat moment immers niet bezig met de uitvoering van de politietaak.
 4. Het is niet toegestaan om jezelf voor te doen als overheidsmedewerker bij het ontsnappen of helpen ontsnappen van een derde persoon uit het cellencomplex.
 5. Het is verboden om tussen 01:30 en 10:00 uit het cellencomplex te breken.
 6. Er moet ten allen tijden 10+ politie beschikbaar zijn, als er 6 - 10 politie aanwezig zijn mag je niet ontsnappen.
 7. Bij overtreding van dit artikel zal er een straf uitgedeeld worden volgens de 1e categorie en zal het roleplayscenario worden teruggedraaid.

Artikel 38 - Witwassen

 1. Witwassers overvallen is toegestaan wanneer minimaal één van ondergenoemde punten van toepassing is.
  • Hij/zij beschermende kleding zoals een body armor draagt.
  • Gezichtsbedekking op heeft tijdens het wassen.
  • Het kenteken van een voertuig dat overeenkomt met het kenteken dat is verstuurd in het deepweb kanaal dat hier voor bestemd is en niet ouder is dan 1 uur.
  • Een overduidelijke escort heeft.
   • Zoals: Een voertuig die er overduidelijk achteraan rijd, meerdere personen die in het voertuig zitten zonder de goeie handelingen uit te voeren of niet de correcte kleding aan hebben.
  • Een persoon die verdachte handelingen doet bij een afleverpunt die niet passen bij de baan die de persoon op dat moment rijd
   • Zoals: alleen claxoneren bij een afleverpunt als je als ramen wasser rondrijd of dat je in een vuilniswagen het afval op een punt ophaalt door alleen te toeteren.
 2. Witwassen mag enkel in de voertuigen die je krijgt van het depot of een persoonlijk voertuig dat van het soortgelijkend model is.
 3. Een persoon herkennen uit het criminele circuit valt onder powergaming en is geen reden om diegene te overvallen.
 4. Een witwasser herkennen omdat hij rondom het startpunt rijdt valt onder powergaming.
 5. Iemand die in een whitelisted job voertuig rijd met de gepaste kleding mag niet zomaar aan de kant gezet worden, dit valt onder powergaming.
 6. Het overtreden van de bovenstaande regels zal worden bestraft worden met een straf van de 1e categorie.
 7. De overvaller dient op het moment van overvallen beelden te kunnen overhandingen aan de staffleden. Mocht dit niet gedaan kunnen worden, zal er een straf van de 2e categorie gegeven worden.
 8. Het campen/opwachten op witwas locaties en het depot is verboden. Dit zal bestraft worden volgens de 2e categorie.

Artikel 39 - Officiële gang regels

 1. Probeer ten alle tijden te voorkomen om te schieten bij een officieel gang huis.
 2. Het is verboden om nep meldingen te maken in de omgeving van een ganghuis met de intentie tot uitlokken van de criminelen of het in de problemen werken van de rivaliserende groep.
 3. Op het moment dat een voertuig in beslag genomen word en in een opslag gezet word is het niet toegestaan om deze nog uit je garage te halen.
 4. Wanneer er 2 weken lang geen roleplay aan de inbeslagname gebonden word is het toegestaan om het voertuig weer gratis uit de garage te halen.
 5. Een gangoorlog kan verklaard worden door een van de 2 groepen (door gangbazen) wanneer daar een goede reden voor is. een oorlog is afgelopen wanneer:
  • Hij langer dan 72 uur geduurd heeft.
  • Alle leden eenmaal zijn overleden.
  • Wanneer één van de 2 groepen zich overgeeft.
 6. Het overtreden van lid 1, 2, 3 of 4 zal resulteren in een straf van de 1e categorie.
 7. Het confisceren van items, wapens en geld van een speler is alleen toegestaan als hier een roleplay aan is verbonden en bij een speler die levend is.
 8. Het confisceren van overheidsitems is niet toegestaan.
 9. Bij overtreding van lid 7 en/of lid 8 zal een straf van de 5e categorie worden uitgedeeld en zal de functionaliteit voor deze groep worden uitgeschakeld voor een periode die vast wordt gesteld door de hoge raad.
 10. Bij herhaalde overtredingen van lid 1, 2, 3, 4 of 7 door een gang kan er worden overgegaan op gangstrikes.

Artikel 40 - Winkel- en bankovervallen

 1. Een gijzelaar mag geen kennis of vriend van je zijn, maar moet een onbekend persoon zijn.
 2. Het is niet de bedoeling dat elke overval een wild-west-situatie wordt, dus probeer op alle mogelijke manieren eerst een vuurgevecht te vermijden en onderhandel met de politie.
 3. Het is niet toegestaan om tussen 01:30 en 02:00 ('s nachts) een bank- of winkeloverval te starten in verband met de restart.
 4. Overtreding van lid 1 zal resulteren in een straf van de 4e categorie.
 5. Overtreding van lid 2 en/of 3 zal resulteren in een minimale straf van de 1e categorie

Artikel 41 - Campen van een niet actieve drugslocatie

 1. Het campen van een niet actieve drugslocatie is niet toegestaan, zowel op land en op het eiland.
 2. Zodra je binnen 1000 meter van de pluk bent, kan dit onder campen vallen. Dit is ter beoordeling aan een stafflid.
 3. Het is niet toegestaan om constant op en neer te rijden naar een niet-actieve drugs locatie, om zo de camp regel te omzeilen. Als dit blijft gebeuren zullen er sancties komen. Dit is ter beoordeling aan een stafflid.
 4. Het overtreden van deze regel zal resulteren in een straf uit de 2e categorie.

Overige bepalingen

Artikel 42 - Bodycams

 1. Bodycam beelden zijn op de volgende manier toegestaan
  • Overheidsdiensten zijn uitgerust met bodycams.
  • Medewerkers van alle overheidsdiensten zijn verplicht om de bodycams visueel te dragen als zij de bodycambeelden als bewijs willen gebruiken.
  • Burgers kunnen alleen met hun telefoon filmen.
  • Alle voertuigen inclusief overheidsvoertuigen kunnen enkel met een dashcam voor- of achteruit filmen. Zie bijlage 1
 2. De voorbeelden benoemd in lid zijn bedoeld in de context van Roleplay. Voor bewijsvoering in een ticket of report is alle beeldmateriaal toegestaan.

Artikel 43 - Journalistiek

 1. Wanneer een journalist bezig is met een opname of live is, is het niet toegestaan deze te storen. Wanneer deze regel overtreden wordt zal dit resulteren in een ban tot de opname voorbij is en een straf volgens de 1e categorie.

Artikel 44 - Gezichtsbedekking

 1. Het is verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar. Overtreding van lid 1 wordt bestraft met een straf in de 1e categorie.

Artikel 45 - Stemherkenning

 1. Het is toegestaan om een speler te herkennen aan zijn/haar stem, tenzij je hem/haar totaal niet kent.
 2. Bij de uitzondering in lid 1 dien je aan te kunnen tonen dat je de persoon daadwerkelijk kent.
 3. Indien de speler duidelijk moeite doet om zijn stem te vervormen, dan is het niet toegestaan om een speler aan zijn/haar stem te herkennen.
 4. Het is toegestaan om gebruik te maken van externe software om je stem te vervormen gedurende het uitvoeren van criminele activiteiten, echter dient dit normaal te blijven. Robotstemmen, babystemmen en dergelijke zijn niet toegestaan. Als algemene richtlijn dient er aangehouden te worden dat je enkel je stem zwaarder mag maken.
 5. Het overtreden van de feiten beschreven in dit artikel zullen worden gestraft met een straf van de eerste categorie.

Artikel 46 - Streamsniping

 1. Streamsnipen is ten strengste verboden. Ga jij spelers in game opzoeken aan de hand van iemand zijn/haar stream, of informatie gebruiken die jij uit zijn/haar stream haalt, zal dit bestraft worden volgens de 5e categorie.

Artikel 47 - Discord

 1. Het is niet toegestaan om externe discords te gebruiken voor roleplay gerelateerde zaken.
 2. Wanneer je met meerdere mensen die op TedeaPolis spelen in een voicecall zit, is streamen niet toegestaan en moet je gedeafened en gemute zijn. Als één persoon in-game is en de rest niet en je besluit om alsnog in een call te zitten zonder dat je gedeafened/gemute bent, ben je dus ook in overtreding van deze regel.
 3. Het streamen van de main server in een discord server is nooit toegestaan, tenzij je expliciet toestemming hebt van een stafflid.
 4. Het overtreden van het feit genoemd in lid 1, 2 of 3 zal resulteren in een straf van de 1e categorie.
 5. Het overtreden van het feit genoemd in lid 1, 2 of 3 als eigenaar, moderator en/of stafflid van deze server zal resulteren in een straf van de 7e categorie.

Artikel 48 - Zelfdoding

 1. Bij een zelfmoord scenario moet de persoon in kwestie een account wipe krijgen en verplicht voor zijn nieuwe karakter een biografie schrijven. Mocht de persoon dit puur voor aandacht doen en niet uiteindelijk zijn/haar leven beëindigen, zal deze voor 200 uur naar de gevangenis gestuurd worden in isolatie.

Artikel 49 - Voertuigverlies in water (bij achtervolging)

 1. Wanneer men een voertuig dumpt tijdens een achtervolging, waar bij deze in het water terecht komt, zal deze in beslag worden genomen conform Artikel A7 - Inbeslagname.

Artikel 50 - Schieten van uit een voertuig

 1. Het is verboden voor de bestuurder om van uit een voertuig een vuurwapen af te vuren.
 2. Bij overtreding van het feit beschreven in lid 1 wordt een straf van de 1e categorie uitgedeeld.

Artikel 51 - Jobhoppen

 1. (Ex-)leden van een criminele organisatie dienen minimaal 7 kalenderdagen te wachten nadat ze ontslag hebben genomen/ontslagen en/of samenwerken met een andere criminele organisatie zijn voordat zij aangenomen mogen worden bij een overheidsbaan of een andere criminele organisatie, tenzij anders is bepaald door een lid van de hoge raad.
 2. (Ex-)medewerkers van een overheidsbaan dienen minimaal 7 kalenderdagen te wachten nadat ze ontslag hebben genomen/ontslagen en/of samenwerken met een andere criminele organisatie zijn voordat zij aangenomen mogen worden bij een andere overheidsbaan of een criminele organisatie, tenzij anders is bepaald door een lid van de hoge raad.
 3. Bij overtreding van de feiten beschreven in lid 1 en/of lid 2 wordt een straf van de 1e categorie uitgedeeld en zal de desbetreffende persoon worden ontslagen en deze persoon dit beroep 7 kalenderdagen lang niet uitvoeren.
 4. Het is voor de leidinggevenden van overheidsbanen en criminele organisaties verplicht om een document bij te houden met informatie omtrent de in- en uitdiensttreding van hun medewerkers ten behoeve van de handhaving van dit artikel.
 5. Bij herhaalde overtredingen van lid 1 en/of lid 2 en/of lid 4 zal het management van van de desbetreffende organisatie die de werknemer heeft aangenomen een passende sanctie worden opgelegd door de hogeraad.
Van Naar Wachttijd
Overheidsbaan Overheidsbaan 7 kalenderdagen
Criminele organisatie Criminele organisatie 7 kalenderdagen
Overheidsbaan Criminele organisatie 7 kalenderdagen
Criminele organisatie Overheidsbaan 7 kalenderdagen

Artikel 52 - Deelname aan overheidsberoep

 1. Een werkgever van een overheidsberoep (Beschreven in Artikel 28 lid 2) is verplicht om een geldig VOG te kunnen overhandigen van zijn werknemers.
 2. Een werknemer moet in het bezit zijn van een geldig VOG als deze een overheidsberoep (Beschreven in Artikel 28 lid 2) uitvoert.
 3. Overtreding van lid 2 zal resulteren in een straf van de 2e categorie en ontslag bij dit beroep een verbod op uitoefenen hier van 1 maand.
 4. Als een werkgever herhaaldelijk lid 1 overtreed zal de Hogeraad zich buigen over een gepaste straf

Artikel 53 - Demonstreren

 1. Het is verboden om in grote groepen samen te komen en te demonstreren zonder dat hier:
  • Schriftelijk toestemming voor is van de hogeraad.
  • Één persoon de leiding heeft bij deze groep.
  • Een aangewezen plek is voor de demonstratie.
 2. Bij overtreding van één van deze regel zullen alle betrokken personen een straf krijgen van de 2e categorie.
 3. Mocht de demonstratie uit de hand lopen indien deze wel voldoet aan lid 1 zal de leidinggevende persoon een straf krijgen van de 3e categorie.

Artikel 54 - Borgtocht

 1. Op het moment dat een persoon op borgtocht wordt gestuurd door de politie, dan ligt het scenario tussen de politie en de desbetreffende persoon stil.
 2. Er dient aan alle voorwaarden van de borgtocht gehouden te worden.
 3. Het is niet toegestaan om spullen (zoals wapens, drugs en dergelijke) die vóór de aanhouding in het appartement/voertuig zaten hieruit te halen of over te dragen naar andere personen op het moment dat een persoon op borgtocht is gestuurd.
 4. Bij overtreding van lid 1, 2 of 3 zal een straf worden gegeven van de 1e categorie en zal het roleplayscenario worden teruggedraaid.

Artikel 55 - Refunds

 1. Items worden niet gerefund wanneer zij verloren zijn gegaan door een aangekondigde server restart.
 2. Stacks aan items zoals drugs worden alleen gerefund bij het onverwachts wegvallen van de server door bijvoorbeeld een crash.
 3. Refunds die vallen onder lid 2 worden alleen gegeven wanneer er voldoende bewijs wordt geleverd dat het daadwerkelijk door het onverwachts wegvallen van de server verloren is gegaan.

Artikel 56 - Appartementen

 1. Het oplichten van een persoon, verkopen en inkopen van wapens, verkopen en opkopen van drugs, vermoorden of ontvoeren van een persoon en het gebruiken van een wapen zijn in een appartement verboden.
 2. Bij overtreding van lid 1. Zal dit resulteren in een straf volgens de 4e categorie voor alle betrokken partijen.

Artikel 57 - Erotische Roleplay(ERP)

 1. Het is verboden om een Erotische roleplay uit te voeren of aan te gaan.
 2. Uitzondering van het feit genoemd in lid 1 zal binnen de Hoge Raad besproken moeten worden. Enkel voorbeeld hiervan:
  • Enkel dansen als dansers in clubs.
 3. Het overtreden van het feit genoemd in lid 1 zal resulteren in een straf van de 7e categorie.

Narcopolis

Onderstaande regels tellen alleen op Narcopolis

Artikel N-1 - Schieten vanaf het vasteland en water

 1. Het is verboden om vanaf het vaste land op de patrouillerende schepen of heli's te schieten.
 2. Het is vanuit de koninklijke marechaussee verboden om op het vasteland te schieten.
 3. Bij overtreding van lid 1 of lid 2 zal een straf worden gegeven van de 1e categorie.
 4. Er mag op binnenkomende vluchten en schepen geschoten worden, die niet afkomstig zijn van de koninklijke marechaussee.

Artikel N-2 - Inladen van helikopers/vliegtuigen

 1. Wanneer jij drugs wilt inladen in een vliegtuig of helikopter moet het vliegtuig of de helikopter binnen een straal van 50 meter van een helipad of landingsbaan staan.
 2. De sea sparrow en dodo mag wel volgeladen worden op open water.
 3. Bij overtreding van het feit beschreven in lid 1 of lid 2 wordt een straf van de 1e categorie uitgedeeld.

Artikel N-3 - Samenwerking criminele organisaties

 1. Op Narcopolis is het voor een officiële groep niet toegestaan om samen te werken met een officiele of onofficiele groep of persoon.
 2. Uitzondering op lid 1 is er voor het kopen en verkopen van drugs. Dit mag wel gedaan worden op het eiland tussen verschillende groepen en personen.
 3. Bij overtreding van lid 1 zal dit resulteren in een straf volgens de 5e categorie voor iedereen die meedeed aan het Roleplayscenario.
 4. Bij herhaling na de straf van de 5e categorie wordt er een gang strike uitgedeeld.

Artikel N-4 - Campen van een niet actieve drugslocatie

 1. Het campen van een niet actieve drugslocatie is niet toegestaan op het eiland.
 2. Zodra je binnen 1000 meter van de pluk bent, kan dit onder campen vallen. Dit is ter beoordeling aan een stafflid.
 3. Het is niet toegestaan om constant op en neer te rijden naar een niet-actieve drugs locatie, om zo de camp regel te omzeilen. Als dit blijft gebeuren zullen er sancties komen. Dit is ter beoordeling aan een stafflid.
 4. Het overtreden van deze regel zal resulteren in een straf uit de 2e categorie.

Tijdelijke bepalingen

Artikel T-1 - Uitbreken uit de gevangenis

 1. Het is verboden om tussen 01:30 en 10:00 uit de gevangenis te breken.
 2. Er moet ten allen tijden 10+ koninklijke marechaussee beschikbaar zijn, als er 6 - 10 koninklijke marechaussee aanwezig zijn mag je niet uitgebroken worden.
 3. Bij overtreding van het feit beschreven in lid 1 of lid 2 wordt een straf van de 2e categorie uitgedeeld.

Slotbepaling: Regels in het kort

 • Geen FailRP (Roleplay van zeer slechte kwaliteit, niet realistisch)
 • Geen VDM (Vehicle deathmatch, je wagen als wapen gebruiken).
 • Geen RDM (Random deathmatch, zonder goede reden mensen dood slaan/ schieten).
 • Geen Cheats (Uiteraard is het niet toegestaan om cheats te gebruiken om jezelf een voordeel te geven en dit zal dan ook resulteren is een regelrechte ban)
 • Geen Exploits (Bugs / Misstanden misbruiken om hier zelf en/of voor andere profijt uit te halen).
 • Geen server/roleplay verstorend gedrag (Mic spammen, trollen etc).
 • Geen Metagaming (Gebruik maken van informatie wat jouw karakter niet kan weten en of andere discord kanalen dan de main discord).
 • Geen Overheidsvoertuigen stelen of kleding dragen.(Politie, ambulance en ANWB auto’s mogen niet door burgers gereden worden).
 • Geen Cop-baiting (politie uitdagen/uitlokken).
 • Geen Spam (de chat vol spammen met nutteloze berichten)
 • Geen Combat Logging (Zomaar de server verlaten tijden bijvoorbeeld een ontvoering).
 • Niet overdreven schelden. (Geen Kanker en dergelijke, maakt niet uit of het bij je karakter hoort of niet. Hier wordt extra streng op gestraft.)
 • Houd het realistisch, ga niet met een Lamborghini door de woestijn racen met 200 km/h, of met auto's gebouwen in.
 • Ga zuinig om met je leven, dus niet zomaar zelfmoord plegen zonder reden.
 • Wanneer je bent gerespawned herinnert jouw karakter niets van wat er met je gebeurd is. Je weet nog wel dingen als je Baan en je vrienden maar je weet niet hoe je bent doodgegaan of door wie en dergelijke.
 • Het is verboden om OOC te praten/je karakter te breken.
 • Het is VERPLICHT een microfoon te hebben om te kunnen communiceren en Roleplayen.
 • Nederlands kunnen spreken is verplicht.
 • Je kunt alleen contant geld stelen bank geld kan niet gestolen worden.
 • Werk je bij de overheidsdiensten dan geldt er een zero tolerance beleid met bate tot drugs of criminele activiteiten. Wordt je ingame gepakt door een agent of ziet een stafflid dit, dan betekent dit einde baan. Het is daarnaast verboden om overheidsvoorwerpen te verkopen of weg te geven en dit is ban-waardig. Denk hierbij aan wapens, medkits, of in beslag genomen voertuigen en drugs, ook is het verboden om je beroep in je voordeel te gebruiken bij criminele activiteiten.
 • Gebruikt /report om mensen te rapporteren die niet naar de regels luisteren. (Maakt de RP veel beter).
 • Niet ADVERTEREN met je eigen server/discord in de server zowel als op de discord.
 • Gebruik Twitter voor in character berichten, dus juist voor Roleplay.
 • Het is verboden voertuigen van jobs te gebruiken voor criminaliteit denk hierbij aan bijvoorbeeld een vuilnis truck.
 • Buiten game communiceren is verboden, dit mag alleen door overheidsdiensten gebruikt worden in porto kanalen of bij een vrijstelling
 • Het is verboden op alt accounts geld of wat voor materieel dan ook uit te wisselen
 • Het is verboden met voertuigen gebouwen in te rijden.
 • Onder de AFK-kick proberen uit te komen is verboden.
 • Ben je als agent niet in game, mag je niet deelnemen aan een overval.
 • wanneer je wordt vermoord door een rivaliserende gang mag je 24 uur niet deelnemen aan eventuele wraakacties of roleplay richting een andere gang.
 • Het is verboden een ambulancier of anwb'er te vermoorden of te ontvoeren bij een oproep of gebruik van hun.
 • Het is verboden om drugslocaties of wapens te verkopen via twitter, ook als je het hebt over "theeblaadjeslocaties", "broodmessen", "waterpistolen" en dergelijke.

Bijlages

Bijlage 1

bijlage-1

Bijlage 2

Op [datum] heeft [Eigen groepsnaam] een samenwerking opgesteld met [Andere groepsnaam].
De samenwerking is gestart om [tijdstip].
De samenwerking is geeindigd om [tijdstip].
Het doel van deze samenwerking is [korte omschrijving van de samenwerking].

APV opgesteld uit naam van de Hoge Raad, bedoeld voor het eiland, de gemeente en de stad “Tedeapolis”, opgetekend door Bram Mosterdfiets, te Tedeapolis.


Laatst geüpdatet: 2023-05-04