Ga naar inhoud

Wetboek Tedeapolis

Wetstechnische informatie

Overheidsorganisatie Hoge Raad Tedeapolis
Officiële naam Algemeen Wetboek Tedeapolis
Citeertitel Wetboek Tedeapolis
Vastgesteld door De Hoge Raad
Onderwerp Openbare orde en veiligheid

Algemene Bepalingen

A1 - Reikwijdte

 1. Het Wetboek Tedeapolis (verder aangeduid als WTDA) is leidend voor alle beschreven gevallen, waarbij als aanvulling het Nederlands Recht van toepassing is.
 2. Het WTDA heeft betrekking op het vaste land, de gemeente, en de stad Tedeapolis.
 3. Het WTDA is nauw verweven met de Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis (APV). De APV dient echter als een indicerend kader voor eventuele bestraffing in-game (“in RP”) en is verder bedoeld voor het afhandelen van straffen buiten de RP om.

A2 - Geldigheid

 1. Bij verandering van een wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, wordt voor de verdachte de meest gunstigste bepalingen toegepast.
 2. Het is voor een staff-lid niet toegestaan om mee te beslissen over een zaak die over hunzelf, vrienden en/of familie gaat. Dit om te versterken dat een zaak op een eerlijke en rechtvaardige manier behandeld wordt.
 3. Minderjarigen worden binnen Tedeapolis op dezelfde manier behandeld als volwassenen. Alle bepalingen, straffen en dergelijke zijn ook van toepassing op hen. Minderjarigen hebben dezelfde rechten en plichten als volwassenen. Het jeugdstrafrecht is in Tedeapolis niet van toepassing.

A3 - Verjaring van het strafbaar feit

 1. Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:

  • Voor misdrijven waar de totale strafeis tussen de 1 en 100 maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 10 dagen;
  • Voor misdrijven waar de totale strafeis tussen de 101 en 150 maanden maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 15 dagen;
  • Voor misdrijven waar de totale strafeis tussen de 151 en 250 maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 30 dagen;
  • Voor misdrijven waar de totale strafeis meer dan 250 maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 45 dagen;
 2. Het recht tot strafvordering vervalt niet door verjaring voor misdrijven waar de totale strafeis geen celstraf bedroeg.

A4 - Strafbepaling

 1. Straffen zijn vastgesteld en opgenomen per artikel. Hieronder vallen:
  • Waarschuwingen
  • Taakstraffen
  • Celstraffen
  • rijontzeggingen
  • inbeslagnames of invorderingen
  • Boetes
 2. Een opgelegde straf kan een combinatie zijn van de bovenstaande strafvormen.
 3. Een opgelegde straf is nooit hoger dan de vastgestelde waarden.
 4. Een straf kan wel verhoogd worden door het stapelen van overtredingen.
 5. Indien er sprake is van meerdere slachtoffers van een geweldsdelict, dan wordt er voor elk extra slachtoffer 25% van de oorspronkelijke straf bij de uiteindelijke straf toegevoegd. Bij 2 slachtoffers zal er dus sprake zijn van een strafverhoging van 25% van de normale strafmaat, en zo verder. Dit met uitzondering op gijzeling.
 6. Indien er sprake is van meermaals gepleegde exact dezelfde strafbare feiten waarbij er sprake is van andere omstandigheden, dan wordt er voor elk extra delict 50% van de oorspronkelijke straf van het delict toegevoegd bij de totaalstraf.
 7. Er geldt een maximumcelstraf van 400 maanden. Als er volgens het wetboek meer dan 400 maanden aan de verdachte opgelegd (mogen) worden, dan wordt de boete verhoogd. De boete wordt verhoogd met 500 euro per extra maand boven de 400 maanden.
 8. Een straf kan ook verlaagd worden door verzachtende omstandigheden.
 9. Een straf kan geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden op basis van uitsluitingsgronden.
 10. Bij het bepalen van de strafmaat voor een eerste/tweede veroordeling of meerdere veroordelingen tellen ALLE voorgaande veroordelingen voor het desbetreffende artikel mee.
  1. Er wordt altijd uitgegaan van het hoofdartikel (bijvoorbeeld Artikel V-2 Vuurwapens en Explosieven (26 WWM)) bij het bepalen van het aantal veroordelingen. Subartikelen, verschillen in deelnemingsvormen (medeplegen/medeplichtig) en verschillen in categorieën (categorie 1/2) worden allemaal bij elkaar opgeteld onder het hoofdartikel.

A5 - Strafblad

 1. Straffen die enige vorm van celstraf bevatten kunnen leiden tot een strafblad.
 2. Een strafblad blijft staan voor een periode van 2 (realtime) maanden voor alle geweldsdelicten met celstraf, en 1 maand voor alle overige delicten met celstraf, ingaand op de datum van de opgelegde straf.
 3. Wanneer een nieuwe overtreding of een misdrijf wordt begaan, wordt de resterende tijd gereset naar de datum van de laatst opgelegde celstraf. Dit geldt enkel als het nieuwe strafblad langer blijft staan dan het huidige strafblad.
 4. Een strafblad bepaalt enkel of er een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) afgegeven kan worden door de politie ten behoeve van het uitvoeren van een overheidsbaan.

A6 - Verduidelijking en algemene aanvulling

 1. Onder goederen kan worden verstaan alles wat tussen twee personen kan worden uitgewisseld
  1. Hieronder valt, onder andere, alles wat in de inventaris gevonden kan worden, alsmede voertuigen
 2. Onderzoek, tenzij expliciet anders aangegeven, duurt in de regel maximaal twee (2) dagen.
  1. Als na deze termijn geen conclusie is getrokken of getrokken kan worden, is de Overheid verplicht tot het retourneren van de onderzochte goederen.
 3. Zij, die in dienst van de Overheid, genoodzaakt zijn een actie uit te voeren welke volgens de wet verboden is, kunnen vanwege het noodzakelijk aspect, binnen de contouren van hun functie, niet aangeklaagd worden als zijnde in overtreding van de wet.
  1. Bovenstaande ontslaat ambtenaren in dienst van de Overheid niet van alle overige rechtsvervolging.
 4. Strafbare feiten zijn overtredingen en misdrijven. Hieronder vallen ook misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht van Nederland.

A7 - Inbeslagname

 1. Wanneer een strafbaar feit gepleegd is met een goed, of wanneer een goed uit een strafbaar feit is verkregen, kan deze in beslag worden genomen.
  1. De keuze voor inbeslagname is ter beoordeling van Politie en/of de Koninklijke Marechaussee.
  2. Verwerking van de in beslag genomen goederen (behalve voertuigen) geschiedt volgens richtlijn van Politie;
 2. Wanneer een voertuig in beslag wordt genomen vanwege een strafbaar feit:
  1. Kan deze maximaal drie (3) dagen worden vastgehouden voor onderzoek, in deze 3 dagen heeft de Politie en/ of Koninklijke Marechaussee de tijd om de bewijzen te verzamelen en beschikbaar te stellen;
  2. Zal deze, nadat bewijsbaar is aangetoond dat het voertuig onderdeel was van een strafbaar feit, uitgekocht kunnen worden op basis van de ernst van het strafbaar feit, 24 uur nadat de inbeslagname is geregistreerd in de politiesystemen;
  3. Zal deze, wanneer, met inachtneming van de vorige regel, het voertuig tevens uit het water moest worden gehaald, uitgekocht kunnen worden op toevoeging van 10% op het basisuitkooppercentage;
  4. Zal deze kosteloos worden teruggegeven als er na 3 dagen tijd niet voldoende bewijs is voor de inbeslagname, als een advocaat op de 3e dag pas de hOvj/Ovj benaderd, heeft de hOvj/Ovj het recht om een extra 48 uur te nemen voor extra bewijs op te vragen als dat er zou zijn.
  5. Zal deze kosteloos worden teruggegeven indien aan is getoond dat het voertuig als gestolen is opgegeven voor de tijd van het gepleegde strafbaar feit. Het opgeven als gestolen moet worden gedaan door middel van aangifte bij een ambtenaar in functie.
  6. Wanneer het goed bewijsbaar onderdeel was van het strafbare feit en de eigenaar daarvan overleden is, dan zal het voertuig ook uitgekocht moeten worden volgens de standaardregels.
  7. Wanneer een advocaat een hOvj of Ovj inschakeld heeft deze altijd het recht om 48 uur de tijd te krijgen om bewijs op te vragen vanaf het moment dat hij of zij ingeschakeld wordt. Deze 48 uur kunnen dus ook het maximum van 3 dagen/ 72 uur verlengen als de hOvj of Ovj pas op de 3e dag wordt ingeschakeld. Indien de officier op de 1ste dag wordt ingeschakeld, dan is lid a leidend en mag deze 48 uur niet gebruikt worden om de maximum duur van 3 dagen te verlengen.
  8. Er kan alleen in beroep gegaan worden tegen een inbeslagname door middel van een advocaat. Het voertuig kan er alleen uitgehaald worden als er een advocaat betrokken is, of d.m.v. het klachtenformulier.
  9. Uitzonderingsgrond voor teruggave van het voertuig is, indien het een voertuig betreft zoals omschreven in Artikel III-14 Illegale voertuigen of indien een voertuig voor de vierde keer in beslag wordt genomen. In dit geval zal het voertuig worden vernietigd of verkocht. Ook voertuigen die langer dan veertien (14) dagen in de opslag staan, zullen worden vernietigd of verkocht. Dit laatste geldt niet indien er bezwaar is aangetekend via het klachtenformulier van de politie of koninklijke marechaussee.
 3. Geldige redenen voor inbeslagname zijn:
  1. Plegen van een strafbaar feit uit het wetboek van Tedeapolis waarbij het goed direct of indirect betrokken is, behalve fout parkeren en een snelheidsovertreding met uitzondering zoals beschreven in lid E van dit artikel;
  2. Plegen van een misdrijf uit de Nederlandse wetgeving waarbij het goed direct of indirect betrokken is;
  3. Niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een politietransparant of rode lamp;
  4. Niet voldoen aan (verkeers)aanwijzing van bevoegde en als zodanig kenbare opsporingsambtenaar of lid van de Koninklijke Luchtmacht;
  5. Snelheidsovertreding van meer dan 100% van de maximumsnelheid;
  6. Op de openbare weg rijden met een voertuig met daarop een WOK-status.
 4. Er geldt een basisuitkooppercentage van 10% indien er sprake is van een verkeersdelict. Hierbij geldt een maximaal uitkoopbedrag van 100.000 euro.
 5. Er geldt een basisuitkooppercentage van 10% indien er niet voldaan wordt aan een (verkeers)aanwijzing van een bevoegd en als zodanig kenbaar lid van de Koninklijke Luchtmacht.
 6. Indien de (verkeers)aanwijzing(en) van de Koninklijke Luchtmacht worden opgedragen en blijkt dat het toestel om wat voor reden dan ook in beslag genomen moet worden, geldt er naast het basisuitkooppercentage van 10% een maximaal uitkoopbedrag van 200.000 euro.
 7. Er geldt een basisuitkooppercentage van 20% indien er sprake is van een ander delict dan een verkeersdelict.
 8. Alle bovenstaande leden gelden ook voor helikopters en vliegtuigen.
 9. Meerdere notities voor het vliegen zonder vliegbrevet zal resulteren in een inbeslagname van het voertuig.

A8 - Openstaande boetes

 1. Wanneer tijdens een controle of aanhouding aangetoond wordt dat het totaalbedrag van openstaande boetes boven de € 10000,- reikt, kan dit impact hebben op de strafeis.
  1. Wanneer dit aangetoond wordt bij het opvragen van een inbeslaggenomen goed of voertuig kan geëist worden eerst het boetebedrag te voldoen;
  2. Wanneer dit aangetoond wordt tijdens onderzoek volgende op een misdrijf of crimineel feit kan hiervoor een boete of taakstraf worden opgelegd;
  3. De hoogte van deze boete of taakstraf is ter beoordeling van de hulpOfficier van Justitie.
  4. Deze boete of taakstraf wordt bijgevoegd bij de totale straf eis.
 2. Onder het voldoen van het boetebedrag wordt verstaan tenminste een zodanige betaling te voldoen dat het totale boetebedrag onder de € 10000,- komt.

A9 - Consultatierecht

 1. Krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het een verdachte, voorafgaand aan een politieverhoor, toegestaan consultatie te ontvangen van zijn of haar voorkeursadvocaat.
 2. Indien de voorkeursadvocaat genoemd in lid 1 niet beschikbaar is, is een vervangend advocaat afdoende om te voldoen aan dit recht.
 3. Indien de verdachte verkiest zelf een voorkeursadvocaat op te roepen zijn de kosten van consultatie en rechtsbijstand voor rekening van de verdachte;
 4. Indien de oproep zoals genoemd in lid 3 niet mogelijk blijkt, of de verdachte weigert een advocaat op te roepen, dan is de politie verplicht tot het oproepen van een advocaat voor de verdachte;
 5. Uitsluitingsgrond voor lid 4 is wanneer verdachte expliciet en ondubbelzinnig afziet van zijn of haar recht tot consultatie.

A10 - Algemene rechtsbeginselen

 1. De algemene rechtsbeginselen stellen eisen en scheppen kaders aan beleid of regelgeving. Beleid of regelgeving dat onvoldoende aansluit op algemene rechtsbeginselen kan onderhevig zijn aan uitsluiting of verwerping.
 2. Onder de algemene rechtsbeginselen wordt verstaan:
  1. Subsidiariteit, het toepassen van maatregelen en acties die het minst bezwarend zijn;
  2. Proportionaliteit, het in verhouding hebben en houden van acties, sancties en beslissingen ten opzichte van het (mogelijk) gepleegde feit;
  3. Behoorlijk Bestuur, gebaseerd op de beginselen van vertrouwen, rechtszekerheid, gelijkheid en onpartijdigheid;
  4. Legaliteit, waarbij het overheidsoptreden dat ingrijpt op de rechten en plichten (persoonlijke levenssfeer) van burgers moet berusten op een wettelijke grondslag;
  5. Kenbaarheid van regelgeving, waarbij burgers in staat gesteld moeten zijn kennis te nemen van regelgeving;
  6. Redelijkheid en billijkheid, waarbij als factor de redelijkheid en rechtmatigheid als ongeschreven regel dient te gelden bij overeenkomsten en situaties;
  7. Hoor en wederhoor, waarbij alle partijen recht hebben om hun zegje te doen;
  8. Onschuldpresumptie, waarbij een verdachte onschuldig is tot het tegendeel bewezen is;
  9. Détournement de pouvoir, waarbij de wet alleen mag toegepast worden waar deze voor bedoeld is;
  10. Ne bis in idem, waarbij iemand niet tweemaal veroordeeld mag worden voor hetzelfde feit;
  11. Het schutznorm-beginsel, waarbij er geen rechtsgevolg of sanctie wordt gekoppeld aan een vormfout als de verdachte niet zelf is getroffen in een (verdedigings)belang dat door het geschonden vormvoorschrift wordt beschermd.

A11 - Medeplichtigheid en medeplegen

 1. Als medeplichtigen van een strafbaar feit worden gestraft:
  1. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
  2. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf;
  3. zij die opzettelijk het misdrijf bevorderen of makkelijker maken.
 2. Er is sprake van medeplichtigheid als de verdachte behulpzaam is geweest bij het plegen van het strafbare feit van een ander persoon. Bij medeplichtigheid is de rol van de medeplichtige duidelijk kleiner dan de rol van de hoofdverdachte.
 3. Bij medeplichtigheid aan een strafbaar feit wordt de straf met 33% verminderd.
 4. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
 5. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
 6. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
 7. Er is sprake van medeplegen indien twee of meer personen gezamenlijk een strafbaar feit plegen, waarbij er sprake is van een bewuste en nauwe samenwerking. Het draait hierbij voornamelijk om een samenwerking.
 8. Daders en medeplichtigen van een strafbaar feit worden gestraft volgens de strafbepaling van het desbetreffende artikel.
 9. Indien er onduidelijkheid is over medeplegen of medeplichtigheid tijdens een strafzaak dan kan een Hulpofficier van Justitie, Officier van Justitie of in uiterste gevallen een rechter hierover een eindoordeel vellen.

A12 - Voorhechtenis

 1. Voorhechtenis is alleen toegestaan voor feiten waar een celstraf op staat.
 2. Voorhechtenis kan alleen gegeven worden indien er wettig overtuigend bewijs is dat de verdachte een strafbaar feit heeft begaan.
 3. De maximale periode van de voorhechtenis is 24 uur. Dit kan maximaal verlengt worden tot 72 uur voorarrest door een hOvJ.
 4. Na de 72 uur kan alleen een OvJ nog toestemming geven voor een langere hechtenis tot aan de rechtszaak.

Titel I - Vermogensdelicten

Titel I

Artikel I-1 Diefstal (310 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een goed, of voertuig, wegneemt zonder daarvoor toestemming of enig recht toe te hebben
 2. Bij een poging tot diefstal is de maximaal op te leggen straf 33% van de volledige strafeis
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 14 uur €6500,-
Tweede Veroordeling 12 maanden €8500,-
Meerdere Veroordelingen 24 maanden €10000,-

Artikel I-2 Gekwalificeerde Diefstal (311 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een diefstal pleegt in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt.
 2. Schuldig is een persoon die een diefstal pleegt in vereniging.
 3. Schuldig is een persoon die een diefstal pleegt waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum.
 4. Schuldig is een persoon die een diefstal pleegt in gelegenheid van een brand of ontploffing.
 5. Bij een poging tot gekwalificeerde diefstal wordt de straf met 33% verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 35 uur €10000,-
Tweede Veroordeling 7 maanden €12000,-
Meerdere Veroordelingen 14 maanden €17000,-

Artikel I-3 Diefstal met geweld / Overval (312 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een goed wegneemt zonder daarvoor toestemming of enig recht toe te hebben, daarbij gebruik makende van geweld in enige vorm.
 2. Genoemd geweld is gebruikt bij de voorbereiding, diefstal of overval, of vlucht.
 3. Bij een poging tot diefstal met geweld / overval wordt de straf met 33% verminderd.
 4. Indien de persoon een winkel heeft overvallen word dit artikel met 33% extra verlaagd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 36 maanden € 20000,-
Tweede Veroordeling 72 maanden € 25000,-
Meerdere Veroordelingen 108 maanden € 30000,-

Artikel I-4 Afpersing (317 SR)

 1. Schuldig is een persoon die met dwang gegevens of goederen opeist van een derde.
 2. Schuldig is een persoon die met dwang een actie forceert of eist van een derde.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 45 maanden € 7500,-
Tweede Veroordeling 72 maanden € 10000,-
Meerdere Veroordelingen 108 maanden € 15000,-

Artikel I-5 Afdreiging / Chantage (318 SR)

 1. Schuldig is een persoon die gegevens of goederen opeist van een derde door bedreiging met smaad of openbaring van een geheim.
 2. Schuldig is een persoon die een actie forceert of eist van een derde door bedreiging met smaad of openbaring van een geheim.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 27 maanden € 7500,-
Tweede Veroordeling 40 maanden € 10000,-
Meerdere Veroordelingen 90 maanden € 15000,-

Artikel I-6 Verduistering (321 SR)

 1. Schuldig is een persoon die geld of goederen, die niet middels een misdrijf verkregen zijn, maar wel toebehoren aan een ander, opzettelijk en wederrechtelijk toeëigent.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 5000,-
Tweede Veroordeling 30 uur € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 60 uur € 10000,-

Artikel I-7 Heling (416 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een goed, afkomstig uit een misdrijf, verwerft of hierop aanspraak maakt.
 2. Schuldig is een persoon die voordeel trekt uit opbrengst van een door misdrijf verkregen goed.
 3. Niet schuldig is een persoon die redelijkerwijs geen weet heeft, of kan hebben, van de afkomst uit een misdrijf van het goed.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 30 uur € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 60 uur € 5000,-

Artikel I-8 Witwassen (420bis SR)

 1. Schuldig is een persoon die geld of goederen, verkregen uit misdrijf, vermengt of poogt te vermengen met het reguliere circuit van geld en goederen.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 27 maanden € 15000,-
Tweede Veroordeling 54 maanden € 20000,-
Meerdere Veroordelingen 108 maanden € 25000,-

Artikel I-9 Geldige verklaring herkomst contanten (321 SR)

 1. Wanneer er tijdens aanhouding van een persoon door Politie of Koninklijke Marechaussee een geldbedrag, hoger dan € 15000,- aan contanten aangetroffen wordt bij die persoon, zal er om geldige verklaring van herkomst gevraagd worden.
 2. Wanneer deze verklaring niet bewijsbaar of redelijkerwijs aannemelijk is, dan heeft de Politie of Koninklijke Marechaussee de bevoegdheid dit bedrag in beslag te nemen voor onderzoek.
 3. Wanneer uit onderzoek blijkt, volgend op de inbeslagname zoals bedoeld in lid 2, geen criminele herkomst kan aantonen, dan is de Politie of Koninklijke Marechaussee gemaand tot restitutie.
 4. Wanneer uit onderzoek blijkt, volgend op de inbeslagname zoals bedoeld in lid 2, criminele herkomst aantoont, dan zal de in beslag genomen som vernietigd worden.

Titel II - Geweldsdelicten

Titel II

Artikel II-1 Wederspannigheid/verzet (180 SR)

 1. Schuldig is een persoon die geweld pleegt of zich gewelddadig verzet tegen een ambtenaar in dienst.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 uur € 1000,-
Tweede Veroordeling 15 uur € 1500,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 2000,-

Artikel II-2 Gijzeling (282 SR)

 1. Schuldig is een persoon die overgaat tot wederrechtelijke beroving van de vrijheid van een derde.
 2. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 33% verhoogd.
 3. Bij poging tot wederrechtelijke beroving van de vrijheid van een derde wordt de straf met 33% verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 54 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 63 maanden € 15000,-
Meerdere Veroordelingen 72 maanden €20000,-

Artikel II-3 Bedreiging (285 SR)

 1. Schuldig is een persoon die dreiging uit met gewelddadige inhoud of misdadig karakter, jegens personen of goederen.
 2. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 33% verhoogd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 uur € 3000,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 25 uur € 5000,-

Artikel II-4 Doodslag (287 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk een ander van het leven berooft.
 2. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 33% verhoogd.
 3. Bij een poging tot doodslag wordt de straf met 33% verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 72 maanden € 15000,-
Tweede Veroordeling 81 maanden € 20000,-
Meerdere Veroordelingen 90 maanden € 25000,-

Artikel II-5 Moord (289 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en met voorbedachte rade iemand van het leven berooft.
 2. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 33% verhoogd.
 3. Bij een poging tot moord wordt de straf met 33% verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 90 maanden € 20000,-
Tweede Veroordeling 99 maanden € 25000,-
Meerdere Veroordelingen 108 maanden € 30000,-

Artikel II-6 Eenvoudige mishandeling (300 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een ander mishandeld met ten hoogste licht lichamelijk, dan wel geestelijk letsel tot gevolg.
 2. Met mishandeling wordt gelijkgesteld het opzettelijk benadelen van de gezondheid.
 3. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 33% verhoogd.
 4. Een poging tot eenvoudige mishandeling is niet strafbaar.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 50 uur € 5000,-
Tweede Veroordeling 60 uur € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 70 uur € 10000,-

Artikel II-7 Zware mishandeling (302 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een ander mishandeld met zwaar lichamelijk, dan wel geestelijk letsel tot gevolg.
 2. Met mishandeling wordt gelijkgesteld het opzettelijk benadelen van de gezondheid.
 3. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 33% verhoogd.
 4. Bij een poging tot zware mishandeling wordt de straf met 33% verminderd.
 5. Indien de persoon bewusteloos is geweest telt dit ook als zware mishandeling.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 9 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 13 maanden € 12500,-
Meerdere Veroordelingen 18 maanden € 15000,-

Artikel II-8 Vernieling (350 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.
 2. Met vernieling wordt ook gelijkgesteld het opzettelijk en wederrechtelijk doden, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een (huis)dier.
 3. Wanneer het goed of dier aangemerkt kan worden als eigendom van de overheid wordt de straf met 33% verhoogd.
 4. Bij een poging tot vernieling wordt de straf met 33% verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 uur € 3000,-
Tweede Veroordeling 25 uur € 4500,-
Meerdere Veroordelingen 9 maanden € 6000,-

Artikel II-8a Brandstichting en ontploffingen (157 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk brand sticht of een ontploffing teweegbrengt.
 2. Bij een poging tot brandstichting of een ontploffing teweegbrengen wordt de straf met 33% verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 50 uur € 6000,-
Tweede Veroordeling 20 maanden € 9000,-
Meerdere Veroordelingen 30 maanden € 12000,-

Artikel II-9 Terroristisch misdrijf (134a SR en 142a SR)

Onder terroristisch misdrijf/daad wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

 1. Schuldig is een persoon die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe verwerft of een ander bijbrengt.
 2. Schuldig is een persoon die een voorwerp verzendt of op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats achterlaat of plaatst, en tot ontploffing brengt met het oogmerk op een terroristische daad.
 3. Schuldig is een persoon die een voorwerp verzendt of op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats achterlaat of plaatst of hij die gegevens doorgeeft met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat daardoor een ontploffing kan worden teweeggebracht.
 4. Toepassen van dit artikel kan enkel geschieden met toestemming van een (h)OvJ of een rechter.
 5. Veroordeling op dit artikel sluit verdere strafvervolging/veroordeling van andere strafbare feiten niet uit, tenzij het in strijd is met het Ne bis in idem beginsel zoals beschreven in artikel A10 - Algemene rechtsbeginselen.
 6. Bij veroordeling op basis van lid 3 wordt de straf met 33% verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 150 maanden € 30000,-
Tweede Veroordeling 180 maanden € 37500,-
Meerdere Veroordelingen 210 maanden € 45000,-

Artikel II-10 Dood door schuld (307 SR)

 1. Schuldig is een persoon die door zijn toedoen een ander van het leven berooft, zonder dat hierbij sprake is van opzet of voorbedachte rade.
 2. Indien de schuld bestaat door roekeloosheid wordt de straf met 33% verhoogd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 30 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 50 maanden € 15000,-
Meerdere Veroordelingen 70 maanden € 20000,-

Titel III - Verkeersdelicten

Titel III

Artikel III-1 Verkeersovertredingen in algemene zin (5 WVW)

 1. Voor verkeersovertredingen in algemene zin, niet verder gespecificeerd als zijnde zwaardere delicten, geldt een boete van €430,- per geval.
 2. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de dienstdoende agent er voor kiezen een waarschuwing te geven in plaats van een boete.

Artikel III-2 Gevaar / hinder zonder ongeval (5 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die zich zodanig gedraagt in het verkeer dat er sprake is van gevaar of (mogelijke) hinder op de openbare weg.
 2. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling € 3000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 5 uur € 4000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 10 uur € 5000,- 0-24 uur

Artikel III-3 Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder (5a WvW)

 1. Het is eenieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.
 2. Als zodanige verkeersgedragingen kunnen de volgende gedragingen worden aangemerkt:
  1. Onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen;
  2. Gevaarlijk inhalen;
  3. Over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan;
  4. Niet verlenen van voorrang;
  5. Overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid;
  6. Zeer dicht achter een ander voertuig rijden;
  7. Door rood licht rijden;
  8. Tegen de verkeersrichting inrijden;
  9. Tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden;
  10. Niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van deze wet bevoegde personen;
  11. Overtreden van andere verkeersregels van soortgelijk belang als die onder lid 2 genoemd.
 3. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:
  1. Het moet gaan om een opzettelijke gedraging, waardoor de verkeersregels ernstig worden geschonden. Dus gaat het om een onverantwoordelijk en roekeloos rijgedrag, ook wanneer daardoor (nét) geen ongeval ontstaat;
  2. Door dat asociale en roekeloze gedrag moet duidelijk blijken dat daardoor levensgevaar dan wel gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander kan ontstaan;
  3. Door één enkele van de genoemde overtredingen, al dan niet bewust gepleegd, wordt niet meteen dit artikel overtreden, het moet gaan om een combinatie van meerdere feiten die leiden tot roekeloos weggedrag en onaanvaardbaar risico. Die worden bepaald door de aard en het samenstel van alle gedragingen en de omstandigheden waaronder deze werden verricht en alle feitelijke omstandigheden van het geval. Er wordt ook gekeken naar veroordelingen voor artikel III-2/III-3 (5/5a WvW) in het verleden;
  4. Voor wat betreft de handhaving is staandehouding het uitgangspunt.
 4. Veroordeling voor dit artikel kan enkel geschieden met toestemming van een (h)OvJ of een rechter.
 5. Op basis van inschatting van de feiten en omstandigheden kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs en/of inbeslagname van het voertuig.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 45 uur € 3000,- 24-48 uur
Tweede Veroordeling 12 maanden € 7500,- 48-72 uur
Meerdere Veroordelingen 18 maanden € 10500,- 48-72 uur

Artikel III-4 Veroorzaken ongeval, met al dan niet licht lichamelijk letsel tot gevolg (6 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een ongeval veroorzaakt, met al dan niet licht lichamelijk letsel aan een derde tot gevolg, door een gevaarlijke dan wel hinderlijke deelname aan het verkeer.
 2. Licht lichamelijk letsel is in dezen alle letsel die ter plaatse, zonder ziekenhuisopname, te behandelen is.
 3. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 10 uur € 4000,- 0-12 uur
Tweede Veroordeling 15 uur € 5000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 6000,- 0-24 uur

Artikel III-5 Veroorzaken ongeval, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (6 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een ongeval veroorzaakt, met zwaar lichamelijk letsel aan een derde tot gevolg, door een gevaarlijke dan wel hinderlijke deelname aan het verkeer.
 2. Zwaar lichamelijk letsel is in dezen alle letsel die niet ter plaatse te behandelen is.
 3. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 15 uur € 10000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 20 uur € 11000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 25 uur € 12000,- 0-24 uur

Artikel III-6 Veroorzaken ongeval, met de dood tot gevolg (6 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een ongeval veroorzaakt, met de dood van een derde tot gevolg, door een gevaarlijke dan wel hinderlijke deelname aan het verkeer.
 2. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 9 maanden € 16000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 13 maanden € 17000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 18 maanden € 18000,- 0-24 uur

Artikel III-7 Verlaten plaats van verkeersongeval (7 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een plaats van verkeersongeval verlaat ongeacht of hij of zij schuldig was aan het veroorzaken daarvan.
 2. Wanneer daarbij een derde wordt achtergelaten in hulpeloze toestand wordt de straf verhoogd met 33%.
 3. Wanneer de persoon zich nadien, tijdig, alsnog meldt bij de politie zal worden afgezien van strafvervolging.
 4. Een eventuele rijontzegging is ter beoordeling van de dienstdoende ambtenaar.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 9 maanden € 15000,- 12-24 uur
Tweede Veroordeling 13 maanden € 16000,- 24-48 uur
Meerdere Veroordelingen 22 maanden € 18000,- 72 uur

Artikel III-8 Rijden onder invloed (8 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die deelneemt aan het verkeer onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 2. Uitzonderingsgrond is het te voet deelnemen aan het verkeer.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 30 uur € 4000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 40 uur € 5000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 50 uur € 6000,- 0-24 uur

Artikel III-9 Rijden zonder bevoegdheid (9 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hem of haar de rijbevoegdheid is ontzegd en desondanks deelneemt aan het verkeer.
 2. Wanneer de bevoegdheid is ontzegd middels een invordering van het rijbewijs, dan geldt dit voor alle categoriën van dat rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 10 uur € 4000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 20 uur € 4000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 30 uur € 6000,- 0-24 uur

Artikel III-10 Fout parkeren (25 RVV 1990)

 1. Schuldig is een persoon die zijn of haar voertuig parkeert op een wijze die niet sluit met de aangegeven parkeersituatie, zoals:
  1. dubbelparkeren of het moedwillig doorkruisen van parkeervakken;
  2. het parkeren langs een rode trottoirrand;
  3. volledig parkeren op de stoep;
  4. parkeren op een plaats enkel bestemd voor dienst voertuigen;
 2. De vastgestelde boete voor bovenstaande acties is € 1750,-

Artikel III-11 Snelheidsovertredingen

 1. Schuldig is een persoon die de wettelijk bepaalde snelheden voor verkeer niet in acht neemt tijdens deelname aan het verkeer.
 2. De toegestane snelheden zijn 80KM/h en 130KM/h op de snelweg.
 3. Flitscamera's die op verschillende plaatsen staan zullen in geval van overtreding een boete uitsturen naar de overtredende partij.
 4. Indien een dienstdoende agent een overtredende partij staande houdt, is hij of zij gerechtigd tot het uitschrijven van onderstaande boetes.
 5. Voor snelheidsovertredingen die de bovenstaande snelheden overschreiden kan de agent overgaan tot arrestatie en strafvervolging.
 6. De meetcorrectie is 5 kilometer en de eerste 5 kilometer te hard rijden blijft onbestraft.
Binnen de Bebouwde Kom
Te hard rijden 6 - 10KM/H € 100,-
Te hard rijden 10 - 20KM/H € 400,-
Te hard rijden 21 - 30KM/H € 1000,-
Te hard rijden 31 - 40KM/H € 2000,-
Te hard rijden 41 - 50KM/H € 3000,-
Te hard rijden 51 - 60KM/H € 4000,-
Te hard rijden 61 - 70KM/H € 5000,-
Te hard rijden 71 - 80KM/H € 6000,-
Te hard rijden 81 - 90KM/H € 7000,-
Te hard rijden 91 - 100KM/H € 8000,-
Te hard rijden 101 - 125 KM/H € 10000,-
Te hard rijden 126 - 150 KM/H € 12500,-
Te hard rijden 150+ KM/H € 15000,-
Buiten de Bebouwde Kom
Te hard rijden 6 - 10KM/H € 100,-
Te hard rijden 10 - 20KM/H € 300,-
Te hard rijden 21 - 30KM/H € 700,-
Te hard rijden 31 - 40KM/H € 1000,-
Te hard rijden 41 - 50KM/H € 1500,-
Te hard rijden 51 - 60KM/H € 2000,-
Te hard rijden 61 - 70KM/H € 2500,-
Te hard rijden 71 - 80KM/H € 3000,-
Te hard rijden 81 - 90KM/H € 3500,-
Te hard rijden 91 - 100KM/H € 4000,-
Te hard rijden 101 - 125 KM/H € 5000,-
Te hard rijden 126 - 150 KM/H € 7000,-
Te hard rijden 151 - 175 KM/H € 9000,-
Te hard rijden 176 - 200 KM/H € 11000,-
Te hard rijden 200+ KM/H € 15000,-

Artikel III-12 Voertuigeisen

 1. Het voertuig, uitgezonderd fietsen, heeft 1 of meer nummerplaten, als dit niet mogelijk is moet de bestuurder in het bezit zijn van een geldig bewijs in vorm van een document als ontheffing daarvoor.
 2. Indien een voertuig ramen bezit dient het gezicht van de bestuurder en passagier(s) duidelijk zichtbaar te zijn. 2A lid 2 geldt voor de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten.
 3. Er mag geen verlichting gevoerd worden onder het voertuig bij deelname aan het verkeer.
 4. Het voertuig dient vrij te zijn van uitstekende onderdelen en/of grote schade, die de veiligheid in het gedrang brengt.
 5. Bij het voertuig mogen geen deuren ontbreken, indien deze wel aanwezig behoren te zijn.
 6. Het voertuig dient een eentonige claxon te voeren.
 7. Het voertuig dient vrij te zijn van een WOK-status bij deelname aan het verkeer.
 8. Het licht van de koplampen van het voertuigen dient een witte of gele kleur te hebben.

Strafbepalingen Voertuigeisen

 1. Schuldig is een persoon van wie zijn of haar voertuig niet voldoet aan de bovenstaande eisen.
 2. Indien een bestuurder in een voertuig met een WOK-status deelneemt aan het verkeer, en de Politie of Koninklijke Marechaussee de bestuurder voor de eerste of tweede keer staande houdt, dan zal dit worden gezien als een misdrijf. Dit wordt bestraft met een inbeslagname van het desbetreffende voertuig.
 3. Wordt een bestuurder bij een derde keer of vaker staande gehouden, zal de sanctie van een inbeslagname vermeerderd worden met een taakstraf als hieronder vermeld.
 4. Een WOK-status is een status die vastgelegd is bij de Politie en Koninklijke marechaussee. Deze status kan na een reparatie of aanpassing van het voertuig door de ANWB, Politie of Koninklijke marechaussee verwijderd worden na een visuele controle van het voertuig.

Rijden met WOK-status straffen

Taakstraf Sanctie
Eerste Staandehouding Inbeslagname/afslepen voertuig
Tweede Staandehouding Inbeslagname/afslepen voertuig
Meerdere Staandehoudingen 30 uur Inbeslagname/afslepen voertuig
Feit boete
Rijden zonder kentekenplaten € 10000,-
Ramen dusdanig donker getint zodat de bestuurder en passagier voor in niet zichtbaar zijn € 7500,-
Verlichting(NEON) onder het voertuig € 2500,-
Rijden met koplampen met een andere lichtkleur dan wit of geel € 5000,-

Artikel III-13 Overige verkeersboetes

 1. Ter bevordering van transparantie is dit artikel met gespecificeerde boetes opgenomen.
 2. Een volledig overzicht van alle boetes is tevens te vinden in het kostendocument.
 3. Onderstaande strafbare feiten kunnen bestraft worden met een boete, als zodanig:
Blokkeren van de weg € 720,-
Maken van een U-turn daar waar dat niet is toegestaan € 420,-
Rijden in een voertuig dat niet toegestaan is op de openbare weg € 3300,-
Maken van een Burnout € 430,-
Onnodig Claxoneren € 370,-
Over een doorgestrokken streep rijden € 480,-
Aan de verkeerde kant van de weg rijden (spookrijden) € 1860,-
Illegaal off road rijden € 420,-
Stilstaan waar dit niet is toegestaan € 420,-
Onnodig links rijden € 420,-
Doorrijden bij een stopbord € 420,-

Artikel III-14 Illegale voertuigen

 1. Schuldig is een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zijn of haar voertuig staat aangegeven als illegaal voertuig en zich bevind op een plek of plaats anders dan eigen- en/of privéterrein.
 2. Onder illegaal voertuig wordt verstaan, elk voertuig dat is aangeduid als 'illegaal' bij de cardealer en/of in onderstaande tabel is vermeld.
 3. Indien persoon wordt aangetroffen op zijn of haar voertuig zoals bedoeld in lid 1, wordt het voertuig direct in beslag genomen en vernietigd.
 4. Indien persoon zoals bedoeld in lid 3 niet de eigenaar van het voertuig is, wordt het voertuig eveneens direct in beslag genomen en vernietigd.
 5. De eigenaar van het voertuig blijft verantwoordelijk, ook al wordt het voertuig met een andere bestuurder aangetroffen.
 6. Voertuigen die gehuurd worden op een illegale manier worden ook bestempeld als illegaal. Ook als er geen eigenaar aan te linken is is het voertuig illegaal. Dit zal resulteren in het in beslag nemen van het voertuig.
Illegale voertuigen Soort
Cliffhanger Motor
Dune Buggy Buggy
Manchez Motor
Sanchez Motor
Sanchez Sport Motor

Titel IV - Opiumwet

Titel IV

Artikel IV-1 Harddrugs (2 OW)

 1. Schuldig is een persoon die harddrugs vergaart, in bezit heeft, vervoert, of verkoopt.
 2. Schuldig is ook een persoon die de ingrediënten, benodigd voor het vervaardigen van harddrugs, vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
 3. Strafbepaling geschiedt op grond van de totale hoeveelheid die aangetroffen is, ook wanneer dit verspreid is over meerdere personen.
 4. De hoeveelheid zoals bedoeld in lid 3 wordt opgeteld ten laste gelegd per persoon.
 5. Wanneer niet te bewijzen valt dat meerdere personen in samenwerking waren wordt de strafbepaling niet opgeteld toegepast.
 6. Strafbepaling geschiedt op basis van aantallen ingrediënten en aantallen eindproducten.
 7. Wanneer er een mix van de aantallen in lid 6 aangetroffen wordt, zal er met een berekening van het aantal eindproducten maal 5, een totaal aan goederen berekend worden. De strafbepaling geschiedt vervolgens zoals bepaald in lid 2.

Rekentabel Harddrugs: ingrediënten

1-25 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 40 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 12 maanden € 4000,-
26-200 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 18 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 27 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 54 maanden € 7000,-
201-250 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 63 maanden € 8000,-
Tweede Veroordeling 72 maanden € 9000,-
Meerdere Veroordelingen 81 maanden € 10000,-
ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
251-500 95 maanden € 10000,-
501-750 100 maanden € 11000,-
751-1000 110 maanden € 12000,-
1001-1500 125 maanden € 15000,-
1501-2500 140 maanden € 20000,-
2501-5000 165 maanden € 27500,-
5001 en meer 200 maanden € 35000,-

Rekentabel Harddrugs: eindproducten

1-5 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 12 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 18 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 22 maanden € 7000,-
6-40 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 27 maanden €8000,-
Tweede Veroordeling 36 maanden €9000,-
Meerdere Veroordelingen 54 maanden €10000,-
41-50 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 62 maanden € 11000,-
Tweede Veroordeling 80 maanden € 12000,-
Meerdere Veroordelingen 98 maanden € 13000,-
eindproducten Celstraf Taakstraf boete
51-100 125 maanden € 13000,-
101-150 135 maanden € 14000,-
151-250 145 maanden € 15500,-
251-500 160 maanden € 17000,-
501-1000 190 maanden € 20000,-
1001-2500 220 maanden € 30000,-
2501 en meer 275 maanden € 45000,-

Artikel IV-2 Softdrugs (3 OW)

 1. Schuldig is een persoon die softdrugs vergaart, in bezit heeft, vervoert, of verkoopt.
 2. Schuldig is ook een persoon die de ingrediënten, benodigd voor het vervaardigen van softdrugs, vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
 3. Strafbepaling geschiedt op grond van de totale hoeveelheid die aangetroffen is, ook wanneer dit verspreid is over meerdere personen.
 4. Niet schuldig is een persoon die 5 ingrediënten 1 eindproduct voor eigen gebruik bij zich draagt.
 5. Een persoon die geen eerdere registratie dan wel strafblad bezit van dit feit, kan bij heterdaad ontdekking voorhanden hebben van maximaal 15 ingrediënten en/of 6 eindproducten vrijwillig afstand tekenen.
 6. De persoon die vrijwillig afstand tekent van het genoemde in lid 5, ontvangt een geldboete;
 7. Vanaf 6 tot 16 ingrediënten: €2000,-
 8. Vanaf 2 tot 6 eindproducten: €4000,-
 9. De hoeveelheid zoals bedoeld in lid 3 wordt opgeteld ten laste gelegd per persoon.
 10. Het genoemde in lid 5 betreft de 'First-Offender' regeling en is eenmalig uitvoerbaar.
 11. Wanneer niet te bewijzen valt dat meerdere personen in samenwerking waren wordt de strafbepaling niet opgeteld toegepast.
 12. Strafbepaling geschiedt op basis van aantallen ingrediënten en aantallen eindproducten.
 13. Wanneer er een mix van de aantallen in lid 10 aangetroffen wordt, zal er met een berekening van het aantal eindproducten maal 5, een totaal aan goederen berekend worden. De strafbepaling geschiedt vervolgens zoals bepaald in lid 2.

Rekentabel Softdrugs: ingrediënten

6-25 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 uur € 500,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 1000,-
Meerdere Veroordelingen 30 uur € 1500,-
26-200 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 35 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 50 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 12 maanden € 4000,-
201-250> ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 27 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 40 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 54 maanden €7000,-
ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
251-500 45 maanden € 6750,-
501-750 60 maanden € 7500,-
751-1000 75 maanden € 9000,-
1001-1500 95 maanden € 11500,-
1501-2500 120 maanden € 13500,-
2501-5000 150 maanden € 17500,-
5001 en meer 175 maanden € 20000,-

Rekentabel Softdrugs: eindproducten

2-5 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 30 uur € 4000,-
6-40 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 40 uur € 5000,-
Tweede Veroordeling 18 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 45 maanden € 7000,-
41-50 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 50 maanden € 8000,-
Tweede Veroordeling 54 maanden € 9000,-
Meerdere Veroordelingen 63 maanden € 10000,-
eindproducten Celstraf Taakstraf boete
51-100 60 maanden € 9500,-
101-150 70 maanden € 10500,-
151-250 80 maanden € 11500,-
251-500 100 maanden € 15000,-
501-1000 125 maanden € 19500,-
1001-2500 160 maanden € 25000,-
2501 en meer 190 maanden € 30000,-

Titel V - Wet Wapens en Munitie

Titel V

Artikel V-1 Tasers (26 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een stroomstootwapen voorhanden heeft, bij zich draagt, opgeslagen heeft in huis of in de laadruimte van zijn of haar vervoersmiddel.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 13 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 27 maanden € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 54 maanden € 10000,-

Artikel V-2 Vuurwapens en Explosieven (26 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een vuurwapen voorhanden heeft, bij zich draagt, of opgeslagen heeft in huis of in de laadruimte van zijn of haar vervoersmiddel.
 2. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
 3. kleine vuurwapens (pistolen, revolvers, e.d.), aangeduid als Categorie 1;
 4. Automatische vuurwapens, jachtgeweren, shotguns, explosieven, granaten, thermiet, etc., aangeduid als Categorie 2.
Categorie 1 Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 45 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 63 maanden € 12500,-
Meerdere Veroordelingen 81 maanden € 15000,-
Categorie 2 Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 81 maanden € 20000,-
Tweede Veroordeling 108 maanden € 25000,-
Meerdere Veroordelingen 144 maanden € 27500,-

Artikel V-3 Steek- en slagwapens (27 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een steekwapen voorhanden heeft, bij zich draagt, of opgeslagen heeft in huis of in de laadruimte van zijn of haar vervoersmiddel.
 2. Strafbaar is een persoon die een slagwapen voorhanden heeft of bij zich draagt, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze bestemd is om letsel toe te brengen.
 3. Er geldt een gedoogbeleid betreffende het bezit van steekwapens. Indien er geen strafbaar feit is gepleegd met het wapen, kan een persoon het wapen vrijwillig afgeven en in ruil daarvoor geen strafvervolging ondergaan.
 4. In risicogebieden is het voorhanden hebben, bij je dragen, of opgeslagen hebben in huis of in de laadruimte van je vervoersmiddel van een steek- of slagwapen onder alle omstandigheden verboden. Het gedoogbeleid is dan niet van toepassing.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 5000,-
Tweede Veroordeling 40 uur € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 13 maanden € 10000,-

Artikel V-4 Nepwapens, holsters en replica's (26 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een holster draagt met daarin een nepwapen of replica die, van dichtbij of op enige afstand, niet gemakkelijk van echt te onderscheiden is.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 8 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 16 maanden € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 24 maanden € 10000,-

Artikel V-5 Wapenhandel (14-20 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die wapens, aangemerkt als niet legaal, invoert, uitvoert, of doorvoert zonder hiervoor een geldig consent te hebben.
 2. Indien een ophanden zijnde wapentransactie aantoonbaar gepleegd zou gaan worden, of dreigde te gaan worden, doch niet is afgerond, wordt dit aangemerkt als poging tot wapenhandel.
 3. Een poging tot wapenhandel zoals beschreven in lid 2 wordt bestraft als zijnde wapenhandel, verminderd met 1/2.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 18 maanden € 25000,-
Tweede Veroordeling 36 maanden € 30000,-
Meerdere Veroordelingen 54 maanden € 45000,-

Artikel V-6 Munitiebezit

 1. Strafbaar is een persoon die munitie voorhanden heeft.
 2. Voor elke clip word de straf met 25% verhoogd
Categorie 1 Munitie Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 maanden € 3400,-
Tweede Veroordeling 21 maanden € 4750,-
Meerdere Veroordelingen 28 maanden € 5100,-
Categorie 2 Munitie Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 21 maanden € 6800,-
Tweede Veroordeling 37 maanden € 8500,-
Meerdere Veroordelingen 49 maanden € 9350,-

Artikel V-7 Vuurwerkbezit

 1. Strafbaar is een persoon die vuurwerk bij zich heeft of in bezit is van vuurwerk.
 2. Een persoon is niet strafbaar op het vertoon van de juiste documenten die uitgeschreven zijn door Justitie.
 3. Een persoon is ook niet strafbaar als hij/zij vuurwerk bij zich draagt op Oudjaardag en nieuwjaarsdag (31 december en 1 januari).
 4. Een persoon is ook strafbaar als deze heterdaad word betrapt op het afsteken van vuurwerk. Als dit artikel van kracht is mag de straf met 33% omhoog.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 15 maanden € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 30 maanden € 15000,-

Artikel V-8 Vuurwerkhandel

 1. Strafbaar is een persoon die vuurwerk verhandelt.
 2. Een persoon is niet strafbaar op het vertoon van de juiste documenten die uitgeschreven zijn door Justitie.
 3. Een persoon is ook niet strafbaar als hij/zij vuurwerk bij zich draagt op Oudjaardag en nieuwjaarsdag (31 december en 1 januari).
 4. Een persoon is ook strafbaar als deze heterdaad word betrapt op het afsteken van vuurwerk. Als dit artikel van kracht is mag de straf met 33% omhoog.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 maanden € 7500,-
Tweede Veroordeling 25 maanden € 12500,-
Meerdere Veroordelingen 45 maanden € 22500,-

Titel VI - Wet op de Kansspelen

Titel VII

Artikel VI-1 Algemeen verbod (1 Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een gelegenheid biedt om mee te dingen naar prijzen of geld, in de vorm van een kansspel.
 2. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 1000,-
Tweede Veroordeling € 2500,-
Meerdere Veroordelingen € 7500,-

Artikel VI-2 Casinospelen (27g Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning casinospelen op basis van kansbepaling publiekelijk of bedrijfsmatig aanbiedt.
 2. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
 3. De Overheid behoudt het recht om op één of enkele plekken casinospelen aan te bieden.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 5 uur € 1000,-
Tweede Veroordeling 10 uur € 2500,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 5000,-

Artikel VI-3 Loterijen (27 Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een gelegenheid biedt om mededingers een aantal symbolen te doen voorspellen, die door loting of trekking worden verkregen uit een van tevoren opgegeven aantal symbolen ("De Lotto").
 2. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een loterij houdt waarbij een winnend lotnummer door trekking wordt gekozen.
 3. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 2500,-
Tweede Veroordeling 10 uur € 5000,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 7500,-

Artikel VI-4 Verdubbelaar en pyramidespel (1a Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een gelegenheid biedt om geld of goederen te verdubbelen door het afgeven of overmaken van een voorgesteld bedrag of goed.
 2. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning geld of goederen eist, teneinde daaruit een voordeel uit te beloven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van geld of goederen door latere deelnemers.
 3. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 5 uur € 2500,-
Tweede Veroordeling 10 uur € 5000,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 10000,-

Titel VII - Uitsluitings- en strafverminderingsgronden

Titel VII

Artikel VII-1 Algemene Uitsluitingen (39-43 SR)

 1. Niet schuldig is een persoon die:
  1. wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn of haar geestvermogens een strafbaar feit begaat;
  2. door overmacht is gedwongen een strafbaar feit te begaan;
  3. vanwege een noodzakelijke verdediging van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding een strafbaar feit begaat;
  4. de grenzen van bovenstaande noodweer overtreedt gevolgens een hevige gemoedsbeweging, veroorzaakt door de aanranding;
  5. een strafbaar feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift;
  6. een strafbaar feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag;
   1. Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen.

Artikel VII-2 Vormfouten

 1. De (hulp-)Officier van justitie en de rechter kan/kunnen, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat:
 2. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden verlaagd, indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden gecompenseerd;
 3. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan het bewijs van het telastegelegde feit;
 4. de verdachte uitgesloten is van rechtsvervolging;
 5. De in lid 4 toegepaste sanctie kan enkel worden gebruikt indien door het verzuim geen sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet.
 6. Bij de toepassing van de sancties in lid 2, 3 en 4 dient rekening gehouden te worden met het Schutznorm-beginsel
 7. Met onherstelbaar vormverzuim wordt onder andere bedoeld:
  1. een vooringenomen, sturende, druk uitoefenende manier van verhoren;
  2. wanneer ontlastende informatie wordt verzwegen, en/of bewijsmateriaal wordt vernietigd;
  3. het tappen van een met geheimhoudingsplicht bezwaarde professional, zoals arts, notaris, geestelijke, apotheker, advocaat;
  4. het voeren van een meinedig proces-verbaal zijnde tegenstrijdigheid met andere processen-verbaal, camerabeelden, geluidsopnamen;
  5. inbreuk op het recht van een verdachte op aanwezigheid van een advocaat tijdens een huiszoeking (en andere rechten van een verdachte), ook wel een verdedigingsrecht genoemd, bestaat er voor de (hulp-)Officier van justitie en de rechter een mogelijkheid om de inbreuk te herstellen.

Artikel VII-3 Strafvermindering (44a.2 SR)

 1. Wanneer besloten wordt tot een strafvermindering kan als leidraad gebruikt worden:
  1. vermindering van maximaal de helft bij een onvoorwaardelijke tijdelijke vrijheidsstraf, taakstraf of geldboete, of
  2. de omzetting van maximaal de helft van het onvoorwaardelijke gedeelte van een vrijheidsstraf, taakstraf of van een geldboete in een voorwaardelijk gedeelte, of
  3. de vervanging van maximaal een derde gedeelte van een vrijheidsstraf door taakstraf of een onvoorwaardelijke geldboete.
 2. Strafverminderingsgronden worden bepaald in overleg tussen overheid en verdachte met bijstand van advocaat. Hierin meegenomen worden:
  1. eventuele eerdere vergrijpen (en/of het gebrek daar aan);
  2. goed gedrag en meewerking van de verdachte tijdens en na zijn of haar aanhouding;
  3. verzachtende omstandigheden;
  4. overmacht als gevolg van Stadsproblemen ("storm");
  5. proportionaliteit;
  6. aandeel van de verdachte in het geheel, indien er sprake is van een grootschalige overtreding met meerdere partijen.

Titel VIII - Overige

Titel VIII

Artikel VIII-1 Niet voldoen aan een bevel of vordering (184 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of vordering dat krachtens wettelijk voorschrift wordt gegeven door een ambtenaar in functie.
 2. Schuldig is een persoon die opzettelijk een ambtenaar in functie belemmert in de uitvoering daarvan.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 1320,-
Tweede Veroordeling 30 uur € 2320,-
Meerdere Veroordelingen 40 uur € 3320,-

Artikel VIII-2 Belediging (266 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk een ander belegdigt.
 2. Wanneer de belediging opzettelijk is geuit richting een ambtenaar in functie wordt de boete met 33% verhoogd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 15 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 4000,-

Artikel VIII-3 Opgeven valse gegevens (435 SR)

 1. Schuldig is een persoon die bij vordering van een ambtenaar in functie valse gegevens opgeeft, op straffe van een boete van €250,- per geval.

Artikel VIII-4 Niet op eerste vordering tonen van identiteitsbewijs (447e SR)

 1. Schuldig is een persoon die geen gehoor geeft aan een vordering tot inzage van het identiteitsbewijs door een ambtenaar in functie, wanneer dit in het kader van de wet door de ambtenaar als noodzakelijk wordt geacht, op straffe van een boete van €320,- per geval.

Artikel VIII-5 Openbare dronkenschap (453 SR)

 1. Schuldig is een persoon die zich begeeft in de openbare ruimte terwijl hij of zij in kennelijke staat van dronkenschap verkeert.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 120,-
Tweede Veroordeling € 120,-
Meerdere Veroordelingen 5 uur € 120,-

Artikel VIII-6 Dragen van gezichtsbedekkende kledij (1 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

 1. Schuldig is een persoon die kleding draagt, die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, op straffe van een boete van €200,- per geval.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover kleding als bedoeld in dat lid:
  1. wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in residentiële delen van zorginstellingen,
  2. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,
  3. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of sport worden gesteld,
  4. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

Artikel VIII-7 Identiteitsfraude

 1. Schuldig is een persoon die zich uitgeeft als iemand anders, onder naam van iemand anders, in naam van iemand anders, of gelieerd aan iemand anders met als doel daaruit een gewin te behalen in brede zin.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 2000,-
Tweede Veroordeling € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 6000,-

Artikel VIII-8 Deelname aan een criminele organisatie

 1. Schuldig is een persoon die deelneemt aan, steun verleent aan, of gelieerd is aan een organisatie die tot doel heeft het plegen van misdrijven.
 2. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
 3. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 3000,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 20 maanden € 9000,-

Artikel VIII-9 Lokaalvredebreuk (139 SR)

 1. Schuldig is een persoon die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal, besloten erf of openbare ruimte, wederrechtelijk binnendringt, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar aanstonds verwijdert.
 2. Schuldig is een persoon die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 25 uur €1,500
Tweede Veroordeling 30 uur €2,000
Meerdere Veroordelingen 35 uur €3,000

Artikel VIII-10 Huisvredebreuk (138 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een woning of besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert.
 2. Schuldig is een persoon die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van lockpicks, van een valse order of vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 uur € 1500,-
Tweede Veroordeling 25 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 35 uur € 4000,-

Artikel VIII-11 Betreden van verboden domein

 1. Schuldig is een persoon die zonder daartoe gerechtigd is, over iemand anders zijn grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door den rechthebbende is verboden, loopt, rijdt of vee laat lopen.
 2. Schuldig is een persoon die zonder daartoe gerechtigd is, over bij wet geclassificeerde verboden domeinen te lopen, rijden, varen, vliegen of landen zonder nadrukkelijke en aantoonbaar toestemming te hebben verkregen van de Politie, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht of Korps Commando Troepen.
Bij wet geclassificeerde verboden domeinen Gelegen Nabij Postcode
Luchtmachtbasis 719
Vliegdekschip 3705
Gevangenis 704
Ministerie van Defensie 6035
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 18 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 36 maanden € 15000,-
Meerdere Veroordelingen 54 maanden € 20000,-

Artikel VIII-12 Bescherming van in het wild levende diersoorten

 1. Onder beschermd wordt verstaan: diersoorten die wettelijk beschermd zijn, bijvoorbeeld omdat zij bedreigd worden in hun voortbestaan of beschermd moeten worden tegen overmatige benutting.
 2. Een persoon is schuldig wanneer deze weet of behoort te weten dat het verboden is om jacht te maken op dieren die bij wet beschermd zijn en bij zich draagt.
 3. Een persoon is schuldig wanneer deze een beschermd dier voorhanden heeft, vervoert en/of verkoopt.
Bij wet geclassificeerde beschermde dieren
Haaien
Schildpadden
1-5 dieren Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 35 uur €5.000
Tweede Veroordeling 27 maanden €8.500
Meerdere Veroordelingen 45 maanden €10.000
6-40 dieren Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 55 uur €7.500
Tweede Veroordeling 36 maanden €12.500
Meerdere Veroordelingen 54 maanden €15.000
>40 dieren Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 27 maanden €10.000
Tweede Veroordeling 60 maanden €15.000
Meerdere Veroordelingen 90 maanden €20.000

Artikel VIII-13 Recht op bijstand Advocaat tijdens huiszoeking (artikel 99a sv)

 1. De verdachte is bevoegd zich tijdens het doorzoeken van plaatsen door zijn advocaat te doen bijstaan, zonder dat de doorzoeking daardoor mag worden opgehouden.

Artikel VIII-14 Vergunningloze voertuig handelaar

 1. Schuldig is een persoon die meerdere voertuigen verhandeld op een locatie, zonder over de daarvoor vereiste vergunning te beschikken.
 2. Indien een opsporingsambtenaar merkt dat de schuldige nergens van afwist, dan kan deze zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om het af te doen met een waarschuwing in de vorm van een notitie.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 50000,-
Tweede Veroordeling 25 uur € 75000,-
Meerdere Veroordelingen 50 uur € 100000,-

Artikel VIII-15 Werkzaam bedrijf zonder KvK-Inschrijving

 1. Schuldig is een persoon die onder een bedrijfsnaam handelt of een omzet creëert doormiddel van zijn of haar bedrijf en niet KvK ingeschreven staat.
 2. Indien een opsporingsambtenaar merkt dat de schuldige nergens van afwist, dan kan deze zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om het af te doen met een waarschuwing in de vorm van een notitie.
 3. Indien de persoon wel ingeschreven staat maar geen vergunning heeft dient dit uitgezocht te worden door een werknemer van de KVK.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 70 uur € 12000,-
Tweede Veroordeling 25 maanden € 15000,-
Meerdere Veroordelingen 50 maanden € 100000,-

Artikel VIII-16 Niet in bezit hebben van juiste vergunningen

 1. Schuldig is een persoon die een dienst levert waarvoor een onderscheidende vergunning vereist is, maar dit zonder doet.
 2. Indien een opsporingsambtenaar merkt dat de schuldige nergens van afwist, dan kan deze zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om het af te doen met een waarschuwing in de vorm van een notitie.
 3. Indien een persoon ingeschreven staat bij een bedrijf dient de eigenaren/leiding dit aan te geven in hun werknemersregister.
 4. Als lid 3 wel van toepassing is hoeven alleen de eigenaren/leiding de juiste vergunningen aan te tonen. Als dit niet up to date is mag er gesanctioneerd worden.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 50 uur € 10000,-
Tweede Veroordeling 15 maanden € 15000,-
Meerdere Veroordelingen 25 maanden € 20000,-

Artikel VIII-17 Misdrijven tegen de openbare orde (131 SR)

 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft volgens onderstaande tabel.
 2. Dit geld ook voor personen die de openbare orde verstoren. De straf word dan wel met 33% verlaagt indien het alleen het verstoren van de openbare orde is.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 2500,-
Tweede Veroordeling 20 maanden € 5000,-
Meerdere Veroordelingen 40 maanden € 10000,-

Artikel VIII-18 Misdrijven tegen het openbaar gezag (189 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk iemand die schuldig is aan of verdacht wordt van enig misdrijf behulpzaam is in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door enige ambtenaar in functie.
 2. Schuldig is een persoon die opzettelijk voorwerpen vernietigd of ontneemt om de inbeslagneming door een ambtenaar in functie te beletten of te belemmeren.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 12 maanden € 10.000,-
Tweede Veroordeling 36 maanden € 15.000,-
Meerdere Veroordelingen 48 maanden € 20.000,-

Titel IX – Schadevergoeding

Artikel IX-1 (Im)materiële schadevergoeding voor onterechte inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis (artikel 533 sv)

 1. Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten, wordt hem een vergoeding uit de overheid kas toegekend voor de schade welke hij ten gevolge van ondergane inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis heeft geleden.
 2. Onder een vergoeding, als bedoeld in het eerste lid vallen o.a. kosten van een advocaat, vergoeding vanwege onterechte detentie/vrijheidsberoving en misgelopen inkomsten vanwege het niet kunnen uitvoeren van persoon zijn werk.
 3. Vergoedingen zoals opgenomen in onderstaande tabel is gebaseerd op onterechte detentie en misgelopen inkomsten van het niet kunnen werken. Vergoeding van de advocaat wordt bepaald aan de hand van de daadwerkelijke kosten van de advocaat.
 4. Het eisen van een vergoeding is alleen mogelijk indien een advocaat is betrokken bij de zaak.
 5. Een uitzondering op lid 4 is indien vanuit de politie wordt besloten dat de persoon vrij wordt gesproken zonder dat er op dat moment een advocaat bij de zaak betrokken is. Een OvJ/HOvJ/hOvJ dient hierbij dan betrokken te zijn.
 6. Het schadevergoeding document kan alleen worden ondertekend door een OvJ/HOvJ/hOvJ.
 7. Een Schadevergoeding wordt uitgekeerd vanuit Justitie op vertoon van het schadevergoeding document.
Vergoedingen schadevergoeding
per 1 uur politiebureau € 3000,-
per 1 uur gevangenis € 5000,-
Advocaat kosten n.t.b.

Artikel IX-2 (Im)materiële schadevergoeding voor buitensporig geweld door overheidsmedewerker

 1. De overheidsmedewerker die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
 2. Bij bepaling of buitensporig geweld van toepassing is wordt uitgegaan van Artikel A9 lid 3 Subsidiariteit en Artikel A9 lid 4 Proportionaliteit.
 3. Subsidiariteit geeft aan of geweld gebruikt mag worden mits het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.
 4. Proportionaliteit geeft aan dat de overheidsmedewerker die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, niet méér geweld mag gebruiken dan nodig is. Belangrijk is dat het gebruikte geweld altijd in verhouding staat met de ernst van de situatie en het misdrijf.
 5. Indien niet is voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit en er is sprake van buitensporig geweld met schade tot gevolg, dan is de politie aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. De schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van onderstaande vergoeding tabel.
 6. Het eisen van een vergoeding is alleen mogelijk indien een advocaat is betrokken bij de zaak.
 7. Een uitzondering op lid 6 is indien vanuit de politie zelf wordt aangegeven dat er buitensporig geweld is gebruikt zonder dat er op dat moment een advocaat bij de zaak betrokken is. Een OvJ/HOvJ/hOvJ dient hierbij dan bij betrokken te zijn.
 8. Het schadevergoeding document kan alleen worden ondertekend door een advocaat of OvJ/HOvJ/hOvJ.
 9. Schadevergoeding wordt uitgekeerd vanuit Justitie op vertoon van het schadevergoeding document.
Vergoedingen schadevergoeding
Onterecht gebruik wapenstok als geweldsmiddel € 1000,-
Onterecht gebruik stroomstootwapen als geweldsmiddel € 2500,-
Onterecht gebruik vuurwapen (cat. 1) als geweldsmiddel € 4000,-
Onterecht inzet surveillancehond als geweldsmiddel € 5000,-
Onterecht gebruik vuurwapen (cat. 2) als geweldsmiddel € 7000,-

Titel X – Algemene douanewet

Artikel X-1 Negeren van controle grensinspectiepost (1:1 - 1:31 Algemene Douanewet)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een grensinspectiepost ontwijkt, daar waar hij redelijkerwijs deze grensinspectiepost zou moeten passeren.
 2. Schuldig is tevens een persoon die zich onthoudt van aanhouding dan wel controle door de Koninklijke Marechaussee bij een grensinspectiepost.
 3. Niet schuldig is een persoon die een grensinspectiepost passeert dan wel ontwijkt of vermijdt terwijl deze op dat moment niet bemenst is met dienstdoend personeel.
 4. Niet schuldig is tevens een persoon die een grensinspectiepost passeert zonder controle wanneer deze persoon niet tijdig en duidelijk tot stilstand wordt gemaand door het dienstdoend personeel.
 5. Niet schuldig is tevens een persoon die, gelet op artikel 4, zijn of haar voertuig na passeren van de grens, met inachtneming van enige redelijkheid van afstand en tijd, tot stilstand brengt om alsnog te worden gecontroleerd.
 6. De straf gegeven voor de overtredingen als bedoeld in lid 1 en 2 wordt gegeven in de vorm van een boete van €10000 voor de eerste maal en €15000 voor alle opvolgende malen.

Artikel X-2 Bepalingen inzake douanetoezicht en douanecontrole (Artikel 1:26 en 1:27 en 1:28)

DEFINITIE TOELICHTING
Open water Rivieren en riviermondingen, meren en zeeën van natuurlijke oorsprong die in directe verbinding staan met de open zee/oceaan. Met in directe verbinding staan wordt bedoeld: Een verbinding zonder obstakels, zoals een: dam(men), waterval(len), waterkering(en), etc. De directe verbinding dient voor schepen en of boten tevens bevaarbaar te zijn
Binnenland Gebieden met een vast ondergrond (zand/aarde/steen)
Binnenwater Rivieren, kanalen en meren zonder directe verbinding met de open zee/oceaan, die voor schepen en/of boten bevaarbaar zijn
 1. De Koninklijke Marechaussee is bevoegd aan controle te onderwerpen: a. Personen en/of vervoermiddelen en/of plaatsen voor distributie en overslag voor goederen die over de weg worden vervoerd, havens, haventerreinen, luchthavens, grensinspectiepost en luchtvaartterreinen. b. Controle zoals beschreven in lid 1 is alleen van toepassing op gebieden die staan gemarkeerd als douanegebied op de douanekaart. Zie hiervoor de kaart douanegebieden in het wetboek. c. Uitzondering op lid 1b betreft vervoersmiddelen en/of personen, die aantoonbaar door de Koninklijke Marechaussee, vanuit open water het binnenland of binnenwater betreden. d. Indien een vaartuig en/of watervliegtuig op of naast een strand word aangetroffen, is de Koninklijke Marechaussee bevoegd het vaartuig en/of watervliegtuig, de personen en aanwezige voertuigen rondom het vaartuig en/of watervliegtuig binnen een straal van 50 meter (shoutingring) te controleren. e. Indien een persoon binnen een straal van 50 meter, zoals genoemd in dit artikel lid 1 onder d, en zijn/haar voertuig buiten deze straal bevind, is de Koninklijke Marechaussee bevoegd dit voertuig te controleren. Dit voertuig dient op naam te staan van de persoon in aanwezigheid van de genoemde straal.
 2. Onder controle in de zin van lid 1 wordt mede verstaan doorzoeking en fouillering.
 3. Fouillering geschiedt op een besloten plaats dit mag elke agent doen van elk geslacht. De verdachte mag dan wel een voorkeur hebben van een geslacht maar mag ten alle tijden een agent van het andere geslacht hem/haar ook laten fouilleren.
 4. Onder fouillering zoals beschreven in lid 2 en lid 3 wordt verstaan: het onderzoek aan de kleding; en/of het verwijderen van de kleding, teneinde deze aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. Verwijderen van onderkleding is niet toegestaan.
 5. De Koninklijke Marechaussee is bevoegd met het oog op de uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld in dit artikel, de bestuurder dan wel de gezagvoerder van het vervoermiddel te vorderen dat deze zijn vervoermiddel vaart laat minderen, bijdraait, landt, stilhoudt, naar een door hem aangewezen plaats overbrengt, aanlegt en de motor buiten werking stelt. De in dit lid bedoelde personen zijn gehouden aan de vordering te voldoen.
 6. De Koninklijke Marechaussee is bevoegd personen die aanwezig zijn in of op de in dit artikel bedoelde locaties of vervoermiddelen of deze juist gaan betreden of hebben verlaten aan fouillering te onderwerpen.
 7. De Koninklijke Marechaussee maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Titel XI – Bewijs

Artikel XI-1 Het opsporingsonderzoek (Artikel 141 SV)

 1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:
 2. de (hulp)officieren van justitie;
 3. de ambtenaren van politie voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
 4. de ambtenaren van de Koninklijke marechaussee;
 5. de opsporingsambtenaren van de Recherche en Dienst Speciale Interventies (DSI);
 6. De bevoegdheid van ambtenaren die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, is beperkt tot het gebied waarvoor zij zijn aangesteld;

Artikel XI-2 Wettige bewijsmiddelen (Artikel 338/339 SV)

 1. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan alleen worden aangenomen, indien de inhoud van wettige bewijsmiddelen de rechter de overtuiging heeft dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan.
 2. Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend:
  1. eigen waarneming van de rechter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto- en videomateriaal die de rechter op de zitting te zien krijgt.
  2. verklaringen van de verdachte. Onder verklaring van de verdachte wordt verstaan de bij het onderzoek gedane opgave van feiten of omstandigheden, door verdachte zelf waargenomen of ondervonden. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van verdachte;
  3. verklaringen van een getuige. Onder verklaring van een getuige wordt verstaan de bij het onderzoek gedane mededeling van feiten of omstandigheden, welke hij zelf waargenomen of ondervonden heeft. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige;
  4. verklaringen van een deskundige. Onder verklaring van een deskundige wordt verstaan de bij het onderzoek afgelegde verklaring en oordeel op basis van zijn wetenschap en kennis;
  5. schriftelijke stukken;
  6. (audio)visueel bewijs, zoals bodycambeelden of foto's.
 3. Onder schriftelijke stukken worden verstaan:
  1. processen-verbaal en andere geschriften, in de wettelijke vorm opgemaakt door colleges en personen, die daartoe bevoegd zijn, met mededeling van feiten of omstandigheden, door hen zelf waargenomen of ondervonden;
  2. verslagen van deskundigen met het antwoord op de opdracht die aan hen is verleend tot het verstrekken van informatie of het doen van onderzoek, gebaseerd op wat hun wetenschap en kennis hen leren omtrent datgene wat aan hun oordeel onderworpen is;
  3. alle andere geschriften; deze kunnen alleen gelden in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen;
 4. Er geldt een bewijsminimum van één bewijsstuk als het/de strafbare feit(en) volledig en overtuigend bewezen kunnen worden. Indien dit niet het geval is, dan zijn minimaal 2 bewijsstukken vereist. Dit betekent concreet dat de identiteit van de verdacht(en) en de exacte feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld of er sprake is van opzet voor zover van toepassing, duidelijk moeten worden.
 5. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft gepleegd, kan worden aangenomen op alleen het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar.
 6. Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs.
 7. Bodycam beelden zijn op de volgende manier toegestaan:
  • Medewerkers in dienst bij de overheid zijn uitgerust met bodycams.
  • Medewerkers van alle overheidsdiensten zijn verplicht om de bodycams visueel te dragen als zij de bodycam beelden als bewijs willen gebruiken. (Uitzondering op deze regel is wanneer dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een zwaar vest van de politie))
  • De bodycam beelden mogen met 360 graden beeld gebruikt worden.Wanneer je in een voertuig zit gelden de dashcam regels, dus geen 360 graden beeld.
  • Burgers kunnen gebruik maken van een telefoon, visuele bodycam & dashcam om te filmen.
  • Alle voertuigen inclusief overheidsvoertuigen kunnen enkel met een dashcam voor- en achteruit filmen.
 8. Indien er een afspraak gemaakt word in de zaak om geen bewijsstukken meer toe te voegen mag dit ook niet. Word dit wel gedaan mag dit gezien worden als een vormfout. Je hebt namelijk 24 uur de tijd om bewijs te verzamelen.

Wetboek Tedeapolis is opgesteld uit naam van de Hoge Raad, bedoeld voor de gemeente en de stad “Tedeapolis”, opgetekend door Bram Mosterdfiets, te Tedeapolis.