Ga naar inhoud

Wetboek Tedeapolis

Wetstechnische informatie

Overheidsorganisatie Hoge Raad Tedeapolis
Officiële naam Algemeen Wetboek Tedeapolis
Citeertitel Wetboek Tedeapolis
Vastgesteld door De Hoge Raad
Onderwerp Openbare orde en veiligheid

Algemene Bepalingen

A1 - Reikwijdte

 1. Het Wetboek Tedeapolis (verder aangeduid als WTDA) is bedoeld als aanvulling op het Nederlands Recht en heeft betrekking op het eiland, de gemeente, en de stad Tedeapolis.
 2. Het Wetboek is leidend voor alle beschreven gevallen. Daarbuiten is het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Het Wetboek is nauw verweven met de Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis (APV). De APV biedt echter slechts een indicerend kader voor eventuele bestraffing in-game (“in RP”) en is verder bedoeld voor het afhandelen van straffen buiten de RP om.

A2 - Geldigheid

 1. Bij veranderingen van een wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte meest gunstigste bepalingen toegepast.
 2. Het is voor een staff-lid niet toegestaan om mee te beslissen over een zaak die over hunzelf, vrienden en/of familie gaat. Dit om te versterken dat een zaak op een eerlijke en rechtvaardige manier behandeld wordt.
 3. Minderjarigen worden binnen TeDeApolis op dezelfde manier behandeld als volwassenen. Alle bepalingen, straffen en dergelijke zijn ook van toepassing op hen. Minderjarigen hebben dezelfde rechten en plichten als volwassenen. Het jeugdstrafrecht is in TeDeApolis niet van toepassing.

A3 - Verjaring van het strafbaar feit

 1. Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:
 2. Voor misdrijven waar de totale strafeis minder of gelijk aan 50 maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 10 dagen;
 3. Voor misdrijven waar de totale strafeis minder of gelijk aan 85 maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 15 dagen;
 4. Voor misdrijven waar de totale strafeis minder of gelijk aan 100 maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 30 dagen;
 5. Voor misdrijven waar de totale strafeis meer dan 100 maanden bedroeg, verjaren deze feiten na 45 dagen;

A4 - Strafbepaling

 1. Straffen zijn vastgesteld en opgenomen per artikel. Hieronder vallen:
 2. Waarschuwingen;
 3. Taakstraffen;
 4. Celstraffen;
 5. rijontzeggingen;
 6. inbeslagnames of invorderingen;
 7. Boetes.
 8. Een opgelegde straf kan een combinatie zijn van de bovenstaande strafvormen.
 9. Een opgelegde straf is nooit hoger dan de vastgestelde waarden.
 10. Een straf kan wel verhoogd worden door het stapelen van overtredingen.
 11. Indien er sprake is van meerdere slachtoffers van een geweldsdelict, dan wordt er voor elk extra slachtoffer 25% van de oorspronkelijke straf bij de uiteindelijke straf toegevoegd. Bij 2 slachtoffers zal er dus sprake zijn van een strafverhoging van 25% van de normale strafmaat, en zo verder.
 12. Een straf kan ook verlaagd worden door verzachtende omstandigheden.
 13. Een straf kan geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden of uitgesloten worden op basis van uitsluitingsgronden of bewijsbaar foutieve uitschrijving van de straf.

A5 - Strafblad

 1. Alleen straffen die enige vorm van celstraf bevatten kunnen leiden tot een strafblad.
 2. Een strafblad blijft staan voor een periode van 2 (realtime) maanden voor alle geweldsdelicten met celstraf, en 1 maand voor alle overige delicten met celstraf, ingaand op de datum van de opgelegde celstraf.
 3. Wanneer een nieuwe overtreding of misdrijf wordt begaan, wordt de resterende tijd gereset naar de datum van de laatst opgelegde celstraf.

A6 - Verduidelijking en algemene aanvulling

 1. Onder goederen kan worden verstaan alles wat tussen twee personen kan worden uitgewisseld, behalve geld of informatie.
 2. Hieronder valt, onder andere, alles wat in de inventaris gevonden kan worden, alsmede voertuigen.
 3. Onderzoek, tenzij expliciet anders aangegeven, duurt in de regel maximaal twee (2) dagen.
 4. Als na deze termijn geen conclusie is getrokken of getrokken kan worden, is de Overheid verplicht tot het retourneren van de onderzochte goederen.
 5. Zij, die in dienst van de Overheid, genoodzaakt zijn een actie uit te voeren welke volgens de wet verboden is, kunnen vanwege het noodzakelijk aspect, binnen de contouren van hun functie, niet aangeklaagd worden als zijnde in overtreding van de wet.
 6. Bovenstaande ontslaat ambtenaren in dienst van de Overheid niet van alle overige rechtsvervolging.

A7 - Inbeslagname

 1. Wanneer een strafbaar feit gepleegd is met een goed, of wanneer een goed uit misdrijf is verkregen, kan deze in beslag worden genomen.
 2. De keuze voor inbeslagname is ter beoordeling van Politie, Justitie en/of de Koninklijke Marechaussee.
 3. Verwerking van de in beslag genomen goederen (behalve voertuigen) geschiedt volgens richtlijn van Politie;
 4. Wanneer een voertuig in beslag wordt genomen vanwege een misdrijf:
 5. Kan deze maximaal drie (3) dagen worden vastgehouden voor onderzoek;
 6. Zal deze, nadat bewijsbaar is aangetoond dat het voertuig onderdeel was van een misdrijf waarbij de eigenaar ook veroordeeld is, uitgekocht kunnen worden voor 20% van de cataloguswaarde;
 7. Zal deze, wanneer, met inachtneming van de vorige regel, het voertuig tevens uit het water moest worden gehaald, uitgekocht kunnen worden voor 30% van de cataloguswaarde;
 8. Is er een vastgesteld maximum voor bovenstaande uitkoopbedragen van ten hoogste €200,000
 9. Zal deze kosteloos worden teruggegeven (na eventueel onderzoek) indien de eigenaar geen strafbaar feit ten laste is gelegd, of kan gelegd worden, welke in directe zin gekoppeld is aan de reden van inbeslagname.
 10. Wanneer het voertuig bewijsbaar onderdeel was van het misdrijf en de eigenaar daarvan overleden is, dan zal het voertuig uitgekocht kunnen worden voor 20% van de cataloguswaarde.
 11. Uitzonderingsgrond voor teruggave van het voertuig is, indien het een voertuig betreft zoals omschreven in Artikel III-14 Illegale voertuigen. In dit geval zal het voertuig worden vernietigd.

A8 - Openstaande boetes

 1. Wanneer tijdens een controle of aanhouding aangetoond wordt dat het totaalbedrag van openstaande boetes boven de €10,000 reikt, kan dit impact hebben op de situatie.
 2. Wanneer dit aangetoond wordt bij het opvragen van een inbeslaggenomen goed of voertuig kan geëist worden eerst het boetebedrag te voldoen;
 3. Wanneer dit aangetoond wordt tijdens onderzoek volgende op een misdrijf of crimineel feit kan hiervoor een boete of taakstraf worden opgelegd;
 4. De hoogte van deze boete of taakstraf is ter beoordeling van de OvD (doch binnen het realistisch, juridisch kader);
 5. Deze boete of taakstraf wordt bijgevoegd bij de totale straf eis.
 6. Onder het voldoen van het boetebedrag wordt verstaan tenminste een zodanige betaling te voldoen dat het totale boetebedrag onder de €10,000 komt.

A9 - Consultatierecht

 1. Krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het een verdachte, voorafgaand aan een politieverhoor, toegestaan consultatie te ontvangen van zijn of haar voorkeursadvocaat.
 2. Indien de voorkeursadvocaat genoemd in lid 1 niet beschikbaar is, is een vervangend advocaat afdoende om te voldoen aan dit recht.
 3. Indien de verdachte verkiest zelf een voorkeursadvocaat op te roepen zijn de kosten van consultatie en rechtsbijstand voor rekening van de verdachte;
 4. Indien de oproep zoals genoemd in lid 3 niet mogelijk blijkt, of de verdachte weigert een advocaat op te roepen, dan is de politie verplicht tot het doen oproepen van een advocaat voor de verdachte;
 5. Uitsluitingsgrond voor lid 4 is wanneer verdachte expliciet en ondubbelzinnig afziet van zijn of haar recht tot consultatie.

A10 - Algemene rechtsbeginselen

 1. De algemene rechtsbeginselen stellen eisen en scheppen kaders aan beleid of regelgeving. Beleid of regelgeving dat onvoldoende aansluit op algemene rechtsbeginselen kan onderhevig zijn aan uitsluiting of verwerping.
 2. Onder de algemene rechtsbeginselen wordt verstaan:
 3. Subsidiariteit, het toepassen van maatregelen en acties die het minst bezwarend zijn;
 4. Proportionaliteit, het in verhouding hebben en houden van acties, sancties en beslissingen ten opzichte van het (mogelijk) gepleegde feit;
 5. Behoorlijk Bestuur, gebaseerd op de beginselen van vertrouwen, rechtszekerheid, gelijkheid en onpartijdigheid;
 6. Legaliteit, waarbij het overheidsoptreden dat ingrijpt op de rechten en plichten (persoonlijke levenssfeer) van burgers moet berusten op een wettelijke grondslag;
 7. Kenbaarheid van regelgeving, waarbij burgers in staat gesteld moeten zijn kennis te nemen van regelgeving;
 8. Redelijkheid en billijkheid, waarbij als factor de redelijkheid en rechtmatigheid als ongeschreven regel dient te gelden bij overeenkomsten en situaties;
 9. hoor en wederhoor, waarbij alle partijen recht hebben om hun zegje te doen;
 10. onschuldpresumptie, waarbij een verdachte onschuldig is tot het tegendeel bewezen is;
 11. détournement de pouvoir, waarbij de wet alleen mag toegepast worden waar deze voor bedoeld is;
 12. ne bis in idem, waarbij iemand niet tweemaal veroordeeld mag worden voor hetzelfde feit;
 13. Het schutznorm-beginsel, waarbij er geen rechtsgevolg of sanctie wordt gekoppeld aan een vormfout als de verdachte niet zelf is getroffen in een (verdedigings)belang dat door het geschonden vormvoorschrift wordt beschermd.

Titel I - Vermogensdelicten

Titel I

Artikel I-1 Diefstal (310 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een goed, of voertuig, wegneemt zonder daarvoor toestemming of enig recht toe te hebben
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 30 uur € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 60 uur € 5000,-

Artikel I-2 Diefstal met geweld / Overval (312 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een goed wegneemt zonder daarvoor toestemming of enig recht toe te hebben, daarbij gebruik makende van geweld in enige vorm.
 2. Genoemd geweld is gebruikt bij de voorbereiding, diefstal of overval, of vlucht.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 40 maanden € 20000,-
Tweede Veroordeling 80 maanden € 25000,-
Meerdere Veroordelingen 120 maanden € 30000,-

Artikel I-3 Afpersing (317 SR)

 1. Schuldig is een persoon die met dwang gegevens of goederen opeist van een derde.
 2. Schuldig is een persoon die met dwang een actie forceert of eist van een derde.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 50 maanden € 7500,-
Tweede Veroordeling 80 maanden € 10000,-
Meerdere Veroordelingen 120 maanden € 15000,-

Artikel I-4 Afdreiging / Chantage (318 SR)

 1. Schuldig is een persoon die gegevens of goederen opeist van een derde door bedreiging met smaad of openbaring van een geheim.
 2. Schuldig is een persoon die een actie forceert of eist van een derde door bedreiging met smaad of openbaring van een geheim.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 30 maanden € 7500,-
Tweede Veroordeling 45 maanden € 10000,-
Meerdere Veroordelingen 100 maanden € 15000,-

Artikel I-5 Verduistering (321 SR)

 1. Schuldig is een persoon die geld of goederen, die niet middels een misdrijf verkregen zijn, maar wel toebehoren aan een ander, opzettelijk en wederrechtelijk toeëigent.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 5000,-
Tweede Veroordeling 30 uur € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 60 uur € 10000,-

Artikel I-6 Heling (416 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een goed, afkomstig uit een misdrijf, verwerft of hierop aanspraak maakt.
 2. Schuldig is een persoon die voordeel trekt uit opbrengst van een door misdrijf verkregen goed.
 3. Niet schuldig is een persoon die redelijkerwijs geen weet heeft, of kan hebben, van de afkomst uit een misdrijf van het goed.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 30 uur € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 60 uur € 5000,-

Artikel I-7 Witwassen (420bis SR)

 1. Schuldig is een persoon die geld of goederen, verkregen uit misdrijf, vermengt of poogt te vermengen met het reguliere circuit van geld en goederen.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 60 uur € 15000,-
Tweede Veroordeling 60 maanden € 20000,-
Meerdere Veroordelingen 120 maanden € 25000,-

Artikel I-8 Geldige verklaring herkomst contanten (321 SR)

 1. Wanneer er tijdens aanhouding van een persoon door Politie of Koninklijke Marechaussee een geldbedrag, hoger dan €15,000 aan contanten, aangetroffen wordt bij die persoon, zal er om geldige verklaring van herkomst gevraagd worden.
 2. Wanneer deze verklaring niet bewijsbaar of redelijkerwijs aannemelijk is, is het de Politie of Koninklijke Marechaussee toegestaan dit bedrag in beslag te nemen voor onderzoek.
 3. Wanneer onderzoek, volgend op de inbeslagname zoals bedoeld in lid 2, geen criminele herkomst kan aantonen, dan is Politie of Koninklijke Marechaussee gemaand tot restitutie.
 4. Wanneer onderzoek, volgend op de inbeslagname zoals bedoeld in lid 2, criminele herkomst aantoont, dan zal de in beslag genomen som vernietigd worden.

Titel II - Geweldsdelicten

Titel II

Artikel II-1 Wederspannigheid/verzet (180 SR)

 1. Schuldig is een persoon die geweld pleegt of zich gewelddadig verzet tegen een ambtenaar in dienst.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 uur € 1000,-
Tweede Veroordeling 15 uur € 1500,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 2000,-

Artikel II-2 Gijzeling (282 SR)

 1. Schuldig is een persoon die overgaat tot wederrechtelijke beroving van de vrijheid van een derde.
 2. Bij poging tot wederrechtelijke beroving van de vrijheid van een derde wordt de straf met 1/3 verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 60 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 70 maanden € 15000,-
Meerdere Veroordelingen 80 maanden €20000,-

Artikel II-3 Bedreiging (285 SR)

 1. Schuldig is een persoon die dreiging uit met gewelddadige inhoud of misdadig karakter, jegens personen of goederen.
 2. Bij een poging tot bedreiging als genoemd in lid 1 wordt de straf met 1/3 verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 uur € 3000,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 25 uur € 5000,-

Artikel II-4 Doodslag (287 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk een ander van het leven berooft.
 2. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 1/3 verhoogd.
 3. Bij een poging tot doodslag wordt de straf met 1/3 verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 80 maanden € 15000,-
Tweede Veroordeling 90 maanden € 20000,-
Meerdere Veroordelingen 100 maanden € 25000,-

Artikel II-5 Moord (289 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en met voorbedachte rade iemand van het leven berooft.
 2. Wanneer het slachtoffer een ambtenaar in functie betreft wordt de straf met 1/3 verhoogd.
 3. Bij een poging tot moord wordt de straf met 1/3 verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 100 maanden € 20000,-
Tweede Veroordeling 110 maanden € 25000,-
Meerdere Veroordelingen 120 maanden € 30000,-

Artikel II-6 Eenvoudige mishandeling (300 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een ander mishandeld met ten hoogste licht lichamelijk, dan wel geestelijk letsel tot gevolg.
 2. Met mishandeling wordt gelijkgesteld het opzettelijk benadelen van de gezondheid.
 3. Een poging tot eenvoudige mishandeling is niet strafbaar.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 50 uur € 5000,-
Tweede Veroordeling 60 uur € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 70 uur € 10000,-

Artikel II-7 Zware mishandeling (302 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een ander mishandeld met zwaar lichamelijk, dan wel geestelijk letsel tot gevolg.
 2. Met mishandeling wordt gelijkgesteld het opzettelijk benadelen van de gezondheid.
 3. Bij een poging tot zware mishandeling wordt de straf met 1/3 verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 15 maanden € 12500,-
Meerdere Veroordelingen 20 maanden € 15000,-

Artikel II-8 Vernieling (350 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.
 2. Met vernieling wordt ook gelijkgesteld het opzettelijk en wederrechtelijk doden, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een (huis)dier.
 3. Wanneer het goed of dier aangemerkt kan worden als eigendom van de overheid wordt de straf met 1/3 verhoogd.
 4. Bij een poging tot vernieling wordt de straf met 1/3 verminderd.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 uur € 3000,-
Tweede Veroordeling 25 uur € 4500,-
Meerdere Veroordelingen 10 maanden € 6000,-

Titel III - Verkeersdelicten

Titel III

Artikel III-1 Verkeersovertredingen in algemene zin (5 WVW)

 1. Voor verkeersovertredingen in algemene zin, niet verder gespecificeerd als zijnde zwaardere delicten, geldt een boete van €430,- per geval.
 2. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de dienstdoende agent kiezen een waarschuwing te geven in plaats van een boete.

Artikel III-2 Gevaar / hinder zonder ongeval (5 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die zich zodanig gedraagt in het verkeer dat er sprake is van gevaar of (mogelijke) hinder op de openbare weg.
 2. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling € 1000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 5 uur € 1500,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 10 uur € 2000,- 0-24 uur

Artikel III-3 Opzettelijk veroorzaken van ernstig gevaar of hinder (5a WvW)

 1. Het is eenieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.
 2. Als zodanige verkeersgedragingen kunnen de volgende gedragingen worden aangemerkt:
 3. Onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen;
 4. Gevaarlijk inhalen;
 5. Over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan;
 6. Niet verlenen van voorrang;
 7. Overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid;
 8. Zeer dicht achter een ander voertuig rijden;
 9. Door rood licht rijden;
 10. Tegen de verkeersrichting inrijden;
 11. Tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden;
 12. Niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van deze wet bevoegde personen;
 13. Overtreden van andere verkeersregels van soortgelijk belang als die onder lid 2 genoemd.
 14. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:
 15. Het moet gaan om een opzettelijke gedraging, waardoor de verkeersregels ernstig worden geschonden. Dus gaat het om een onverantwoordelijk en roekeloos rijgedrag, ook wanneer daardoor (nét) geen ongeval ontstaat;
 16. Door dat asociale en roekeloze gedrag moet duidelijk blijken dat daardoor levensgevaar dan wel gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander kan ontstaan;
 17. Door één enkele van de genoemde overtredingen, al dan niet bewust gepleegd, wordt niet meteen dit artikel overtreden, het moet gaan om een combinatie van meerdere feiten die leiden tot roekeloos weggedrag en onaanvaardbaar risico. Die worden bepaald door de aard en het samenstel van alle gedragingen en de omstandigheden waaronder deze werden verricht en alle overige feitelijke omstandigheden van het geval. Er wordt ook gekeken naar veroordelingen voor artikel III-2/III-3 (5/5a WvW) in het verleden;
 18. Voor wat betreft de handhaving is staandehouding het uitgangspunt.
 19. Veroordeling voor dit artikel kan enkel geschieden met toestemming van een (h)OvJ of een rechter.
 20. Op basis van inschatting van de feiten en omstandigheden kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs en/of inbeslagname van het voertuig.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 45 uur € 3000,- 24-48 uur
Tweede Veroordeling 12 maanden € 7500,- 48-72 uur
Meerdere Veroordelingen 18 maanden € 10500,- 48-72 uur

Artikel III-3 Veroorzaken ongeval, met al dan niet licht lichamelijk letsel tot gevolg (6 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een ongeval veroorzaakt, met al dan niet licht lichamelijk letsel aan een derde tot gevolg, door een gevaarlijke dan wel hinderlijke deelname aan het verkeer.
 2. Licht lichamelijk letsel is in dezen alle letsel die ter plaatse, zonder ziekenhuisopname, te behandelen is.
 3. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 10 uur € 2000,- 0-12 uur
Tweede Veroordeling 15 uur € 3000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 4000,- 0-24 uur

Artikel III-4 Veroorzaken ongeval, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg (6 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een ongeval veroorzaakt, met zwaar lichamelijk letsel aan een derde tot gevolg, door een gevaarlijke dan wel hinderlijke deelname aan het verkeer.
 2. Zwaar lichamelijk letsel is in dezen alle letsel die niet ter plaatse te behandelen is.
 3. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 15 uur € 5000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 20 uur € 6000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 25 uur € 7000,- 0-24 uur

Artikel III-5 Veroorzaken ongeval, met de dood tot gevolg (6 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een ongeval veroorzaakt, met de dood van een derde tot gevolg, door een gevaarlijke dan wel hinderlijke deelname aan het verkeer.
 2. Op basis van inschatting van de dienstdoende agent kan eveneens overgegaan worden tot invordering van het rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 50 uur € 8000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 10 maanden € 9000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 20 maanden € 10000,- 0-24 uur

Artikel III-6 Verlaten plaats van verkeersongeval (7 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die een plaats van verkeersongeval verlaat ongeacht of hij of zij schuldig was aan het veroorzaken daarvan.
 2. Wanneer daarbij een derde wordt achtergelaten in hulpeloze toestand wordt de straf verhoogd met 1/3.
 3. Wanneer de persoon zich nadien, tijdig, alsnog meldt bij de politie zal worden afgezien van strafvervolging.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 50 uur € 5000,-
Tweede Veroordeling 10 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 25 maanden € 7000,-

Artikel III-7 Rijden onder invloed (8 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die deelneemt aan het verkeer onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 2. Uitzonderingsgrond is het te voet deelnemen aan het verkeer.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 30 uur € 3000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 40 uur € 4000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 50 uur € 5000,- 0-24 uur

Artikel III-8 Rijden zonder bevoegdheid (9 WVW)

 1. Schuldig is een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hem of haar de rijbevoegdheid is ontzegd en desondanks deelneemt aan het verkeer.
 2. Uitzonderingsgrond is het te voet deelnemen aan het verkeer.
 3. Wanneer de bevoegdheid is ontzegd middels een invordering van het rijbewijs, dan geldt dit voor alle categoriën van dat rijbewijs.
Celstraf Taakstraf boete rijontzegging
Eerste Veroordeling 10 uur €2000,- 0-24 uur
Tweede Veroordeling 20 uur €4000,- 0-24 uur
Meerdere Veroordelingen 30 uur €6000,- 0-24 uur

Artikel III-9 Negeren van de grenscontrole (1:1 - 1:31 Algemene Douanewet)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk en wederrechtelijk een grenspost ontwijkt daar waar hij redelijkerwijs deze grenspost zou moeten passeren;
 2. Schuldig is tevens een persoon die zich onthoudt van aanhouding dan wel controle door de Koninklijke Marechaussee bij een grenspost;
 3. Niet schuldig is een persoon die een grenspost passeert dan wel ontwijkt of vermijdt terwijl deze op dat moment niet bemenst is met dienstdoend personeel;
 4. Niet schuldig is tevens een persoon die een grenspost passeert zonder controle wanneer deze persoon niet tijdig en duidelijk tot stilstand wordt gemaand door het dienstdoend personeel;
 5. Niet schuldig is tevens een persoon die, gelet op artikel 4, zijn of haar voertuig na passeren van de grens, met inachtneming van enige redelijkheid van afstand en tijd, tot stilstand brengt om alsnog te worden gecontroleerd;
 6. De straf gegeven voor de overtredingen als bedoeld in lid 1 en 2 wordt gegeven in de vorm van een boete van €10,000 voor de eerste maal, en €15,000 voor alle opvolgende malen.

Artikel III-10 Fout parkeren (25 RVV 1990)

 1. Schuldig is een persoon die zijn of haar voertuig parkeert op een wijze die niet sluit met de aangegeven parkeersituatie, zoals:
 2. dubbelparkeren of het moedwillig doorkruisen van parkeervakken;
 3. het parkeren langs een rode trottoirrand;
 4. volledig parkeren op de stoep;
 5. De vastgestelde boete voor bovenstaande acties is €1500,-

Artikel III-11 Snelheidsovertredingen

 1. Schuldig is een persoon die de wettelijk bepaalde snelheden voor verkeer niet in acht neemt tijdens deelname aan het verkeer.
 2. De toegestane snelheden zijn 80KM/h binnen de bebouwde kom, 130KM/h buiten de bebouwde kom.
 3. De op diverse plaatsen flitscamera's zullen in geval van overtreding een boete doen uitsturen naar de overtredende partij.
 4. Indien een dienstdoende agent een overtredende partij staande houdt, is hij of zij gerechtigd tot het uitschrijven van de volgende boetes.
 5. Voor snelheidsovertredingen die de bovenstaande snelheden overschreiden kan de agent overgaan tot arrestatie en strafvervolging.
Binnen de Bebouwde Kom
Te hard rijden < 10KM/H € 80,-
Te hard rijden 10 - 20KM/H € 200,-
Te hard rijden 21 - 30KM/H € 340,-
Te hard rijden 31 - 40KM/H € 500,-
Te hard rijden 41 - 50KM/H € 900,-
Te hard rijden 51 - 60KM/H € 1200,-
Buiten de Bebouwde Kom
Te hard rijden < 10KM/H € 75,-
Te hard rijden 10 - 20KM/H € 190,-
Te hard rijden 21 - 30KM/H € 330,-
Te hard rijden 31 - 40KM/H € 450,-
Te hard rijden 41 - 50KM/H € 600,-
Te hard rijden 51 - 60KM/H € 900,-

Artikel III-12 Voertuigeisen

 1. Schuldig is een persoon van wie zijn of haar voertuig niet voldoet aan de volgende eisen.
 2. Het voertuig, uitgezonderd fietsen, heeft 1 of meer nummerplaten, als dit niet mogelijk is moet de bestuurder in het bezit zijn van een geldig bewijs in vorm van een document als ontheffing daarvoor.
 3. Het voertuig bezit ramen waarbij het gezicht van de bestuurder en passagier(s) zichtbaar is.
 4. Het voertuig bezit geen (NEON)verlichting dat geplaatst is onder het voertuig.
 5. De eerste keer dat dit opgemerkt wordt zal het voertuig een een W.O.K. (wachten op keuring) status krijgen. Dit betekend dat het voertuig niet meer mag rijden op de openbare weg. De bestuurder zal de ANWB in kennis moeten stellen om het voertuig af te laten slepen naar een modshop zodat de de gebreken kunnen worden hersteld en/of aangepast. Dit geheel op kosten van de bestuurder. Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven dan kan de Politie of Koninklijke marechaussee direct overgaan tot punt 6 van Artikel III-12 Voertuigeisen.
 6. Voertuig waarbij deuren ontbreken, of enorm vervormd zijn en dus niet veilig bevonden wordt.
 7. Als een voertuig een Claxon heeft met meer dan één toon.
 8. Een W.O.K. status is een status dat vastgelegd is bij de Politie en Koninklijke marechaussee. Deze status kan na een reparatie of aanpassing van het voertuig door de Politie of Koninklijke marechaussee verwijderd worden na een visuele controle van het voertuig.
 9. Wordt een bestuurder na een eerdere W.O.K. status wederom staande gehouden zal dit worden gezien als een misdrijf. Dit kan bestraft worden met in eerste instantie een boete en inbeslagname. Wordt de bestuurder nogmaals staande gehouden zal de sanctie van een boete en inbeslagname vermeerderd worden met een taakstraf als zondanig:
Taakstraf Sanctie boete
Eerste Staandehouding Inbeslagname Voertuig € 1500,-
Meerdere Staandehoudingen 30 uur Inbeslagname voertuig € 1500,-
Feit boete
Rijden zonder kentekenplaten € 840,-
Ramen dusdanig donker getint zodat de bestuurder en passagier voor in niet zichtbaar zijn € 230,-
Verlichting(NEON) onder het voertuig € 230,-

Artikel III-13 Overige verkeersboetes

 1. Ter bevordering der transparantie is opgenomen dit artikel met daarin gespecificeerde boetes, teneinde transparantie te verlenen.
 2. Een volledig overzicht van alle boetes is tevens te vinden in het Kostendocument.
 3. Onderstaande strafbare feiten kunnen bestraft worden met een boete, als zodanig:
Blokkeren van de weg € 240,-
Maken van een U-turn daar waar dat niet is toegestaan € 140,-
Rijden in een voertuig dat niet toegestaan is op de openbare weg € 1100,-
Rijden in een voertuig met een WOK-status € 4500,-
Maken van een zgn. Burnout € 430,-
Onnodig Claxoneren € 95,-
Over een doorgestrokken streep rijden € 240,-
Aan de verkeerde kant van de weg rijden € 620,-
Illegaal off road rijden € 140,-
Stilstaan daar waar dit niet is toegestaan € 140,-
Onnodig links rijden € 140,-
Doorrijden bij een stopbord € 140,-
Illegaal inhalen € 380,-

Artikel III-14 Illegale voertuigen

 1. Schuldig is een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zijn of haar voertuig staat aangegeven als illegaal voertuig en zich bevind op een plek of plaats anders dan eigen- en/of privéterrein.
 2. Onder illegaal voertuig wordt verstaan, elk voertuig dat is aangeduid als 'illegaal' bij de cardealer en/of in onderstaande tabel is vermeld.
 3. Indien persoon wordt aangetroffen op zijn of haar voertuig zoals bedoeld in lid 1, wordt het voertuig direct in beslag genomen en vernietigd.
 4. Indien persoon zoals bedoeld in lid 3 niet de eigenaar van het voertuig is, wordt het voertuig tevens direct in beslag genomen en vernietigd.
 5. De eigenaar van het voertuig blijft verantwoordelijk, ook al wordt het voertuig met een andere bestuurder aangetroffen.
Illegale voertuigen Soort
Cliffhanger Motor
Dune Buggy Buggy
Manchez Motor
Sanchez Motor
Sanchez Sport Motor

Titel IV - Opiumwet

Titel IV

Artikel IV-1 Harddrugs (2 OW)

 1. Schuldig is een persoon die harddrugs vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
 2. Schuldig is ook een persoon die de ingrediënten, benodigd voor het vervaardigen van harddrugs, vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
 3. Strafbepaling geschiedt op grond van de totale hoeveelheid die aangetroffen is, ook wanneer dit verspreid is over meerdere personen.
 4. De hoeveelheid zoals bedoeld in lid 3 wordt opgeteld ten laste gelegd per persoon.
 5. Wanneer niet te bewijzen valt dat meerdere personen in samenwerking waren wordt de strafbepaling niet opgeteld toegepast.
 6. Strafbepaling geschiedt op basis van aantallen ingrediënten en aantallen eindproducten.
 7. Wanneer er een mix van de aantallen in lid 6 aangetroffen wordt, zal er met een berekening van het aantal eindproducten maal 5, een totaal aan goederen berekend worden. De strafbepaling geschiedt vervolgens zoals bepaald in lid 2.

Rekentabel Harddrugs: ingrediënten

1-25 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 40 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 15 maanden € 4000,-
26-200 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 30 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 60 maanden € 7000,-
>200 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 70 maanden € 8000,-
Tweede Veroordeling 80 maanden € 9000,-
Meerdere Veroordelingen 90 maanden € 10000,-

Rekentabel Harddrugs: eindproducten

1-5 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 20 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 25 maanden € 7000,-
6-40 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 30 maanden €8000,-
Tweede Veroordeling 40 maanden €9000,-
Meerdere Veroordelingen 60 maanden €10000,-
>40 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 80 maanden € 11000,-
Tweede Veroordeling 100 maanden € 12000,-
Meerdere Veroordelingen 120 maanden € 13000,-

Artikel IV-2 Softdrugs (3 OW)

 1. Schuldig is een persoon die softdrugs vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
 2. Schuldig is ook een persoon die de ingrediënten, benodigd voor het vervaardigen van softdrugs, vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
 3. Strafbepaling geschiedt op grond van de totale hoeveelheid die aangetroffen is, ook wanneer dit verspreid is over meerdere personen.
 4. Niet schuldig is een persoon die 5 ingrediënten 1 eindproduct voor eigen gebruik bij zich draagt.
 5. De hoeveelheid zoals bedoeld in lid 3 wordt opgeteld ten laste gelegd per persoon.
 6. Wanneer niet te bewijzen valt dat meerdere personen in samenwerking waren wordt de strafbepaling niet opgeteld toegepast.
 7. Strafbepaling geschiedt op basis van aantallen ingrediënten en aantallen eindproducten.
 8. Wanneer er een mix van de aantallen in lid 7 aangetroffen wordt, zal er met een berekening van het aantal eindproducten maal 5, een totaal aan goederen berekend worden. De strafbepaling geschiedt vervolgens zoals bepaald in lid 2.

Rekentabel Softdrugs: ingrediënten

6-25 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 uur € 500,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 1000,-
Meerdere Veroordelingen 30 uur € 1500,-
26-200 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 35 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 50 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 15 maanden € 4000,-
>200 ingrediënten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 30 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 45 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 60 maanden €7000,-

Rekentabel Softdrugs: eindproducten

2-5 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 10 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 3000,-
Meerdere Veroordelingen 30 uur € 4000,-
6-40 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 40 uur € 5000,-
Tweede Veroordeling 20 maanden € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 50 maanden € 7000,-
>40 eindproducten Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 55 maanden € 8000,-
Tweede Veroordeling 60 maanden € 9000,-
Meerdere Veroordelingen 70 maanden € 10000,-

Titel V - Wet Wapens en Munitie

Titel V

Artikel V-1 Tasers (26 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een stroomstootwapen voorhanden heeft, bij zich draagt, opgeslagen heeft in huis of in de laadruimte van zijn of haar vervoersmiddel.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 15 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 30 maanden € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 60 maanden € 10000,-

Artikel V-2 Vuurwapens en Explosieven (26 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een vuurwapen voorhanden heeft, bij zich draagt, of opgeslagen heeft in huis of in de laadruimte van zijn of haar vervoersmiddel.
 2. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
 3. kleine vuurwapens (pistolen, revolvers, e.d.), aangeduid als Categorie 1;
 4. Automatische vuurwapens, jachtgeweren, shotguns, explosieven, granaten, thermiet, etc., aangeduid als Categorie 2.
Categorie 1 Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 30 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 60 maanden € 12500,-
Meerdere Veroordelingen 90 maanden € 15000,-
Categorie 2 Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 90 maanden € 20000,-
Tweede Veroordeling 120 maanden € 25000,-
Meerdere Veroordelingen 160 maanden € 27500,-

Artikel V-3 Steek- en slagwapens (27 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een slagwapen voorhanden heeft, bij zich draagt, of opgeslagen heeft in huis of in de laadruimte van zijn of haar vervoersmiddel, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze bestemd is om letsel toe te brengen.
 2. Voor alle steekwapens geldt een uitzondering; deze zijn altijd verboden.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 5000,-
Tweede Veroordeling 40 uur € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 15 maanden € 10000,-

Artikel V-4 Nepwapens, holsters en replica's (26 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die een holster draagt met daarin een nepwapen of replica die, van dichtbij of op enige afstand, niet gemakkelijk van echt te onderscheiden is.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 9 maanden € 5000,-
Tweede Veroordeling 18 maanden € 7500,-
Meerdere Veroordelingen 27 maanden € 10000,-

Artikel V-5 Wapenhandel (14-20 WWM)

 1. Strafbaar is een persoon die wapens, aangemerkt als niet legaal, invoert, uitvoert, of doorvoert zonder hiervoor een geldig consent te hebben.
 2. Indien een ophanden zijnde wapentransactie aantoonbaar gepleegd zou gaan worden, of dreigde te gaan worden, doch niet is afgerond, wordt dit aangemerkt als poging tot wapenhandel.
 3. Een poging tot wapenhandel zoals beschreven in lid 2 wordt bestraft als zijnde wapenhandel, verminderd met 1/2.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 maanden € 25000,-
Tweede Veroordeling 40 maanden € 30000,-
Meerdere Veroordelingen 60 maanden € 45000,-

Titel VI - Wet op de Kansspelen

Titel VII

Artikel VI-1 Algemeen verbod (1 Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een gelegenheid biedt om mee te dingen naar prijzen of geld, in de vorm van een kansspel.
 2. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 1000,-
Tweede Veroordeling € 2500,-
Meerdere Veroordelingen € 7500,-

Artikel VI-2 Casinospelen (27g Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning casinospelen op basis van kansbepaling publiekelijk of bedrijfsmatig aanbiedt.
 2. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
 3. De Overheid behoudt het recht om op één of enkele plekken casinospelen aan te bieden.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 5 uur € 1000,-
Tweede Veroordeling 10 uur € 2500,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 5000,-

Artikel VI-3 Loterijen (27 Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een gelegenheid biedt om mededingers een aantal symbolen te doen voorspellen, die door loting of trekking worden verkregen uit een van tevoren opgegeven aantal symbolen ("De Lotto").
 2. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een loterij houdt waarbij een winnend lotnummer door trekking wordt gekozen.
 3. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 2500,-
Tweede Veroordeling 10 uur € 5000,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 7500,-

Artikel VI-4 Verdubbelaar en pyramidespel (1a Wok)

 1. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning een gelegenheid biedt om geld of goederen te verdubbelen door het afgeven of overmaken van een voorgesteld bedrag of goed.
 2. Schuldig is een persoon die zonder geldige vergunning geld of goederen eist, teneinde daaruit een voordeel uit te beloven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van geld of goederen door latere deelnemers.
 3. Niet schuldig is een persoon die hiervoor een geldende vergunning heeft.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 5 uur € 2500,-
Tweede Veroordeling 10 uur € 5000,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 10000,-

Titel VII - Uitsluitings- en strafverminderingsgronden

Titel VII

Artikel VII-1 Algemene Uitsluitingen (39-43 SR)

 1. Niet schuldig is een persoon die:
 2. wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn of haar geestvermogens een strafbaar feit begaat;
 3. door overmacht is gedwongen een strafbaar feit te begaan;
 4. vanwege een noodzakelijke verdediging van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding een strafbaar feit begaat;
 5. de grenzen van bovenstaande noodweer overtreedt gevolgens een hevige gemoedsbeweging, veroorzaakt door de aanranding;
 6. een strafbaar feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift;
 7. een strafbaar feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag;
  • Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring van zijn ondergeschiktheid was gelegen.

Artikel VII-2 Vormfouten

 1. De (hulp-)Officier van justitie en de rechter kan/kunnen, indien blijkt dat bij het voorbereidend onderzoek vormen zijn verzuimd die niet meer kunnen worden hersteld en de rechtsgevolgen hiervan niet uit de wet blijken, bepalen dat:
 2. de hoogte van de straf in verhouding tot de ernst van het verzuim, zal worden verlaagd, indien het door het verzuim veroorzaakte nadeel langs deze weg kan worden gecompenseerd;
 3. de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, niet mogen bijdragen aan het bewijs van het telastegelegde feit;
 4. de verdachte uitgesloten is van rechtsvervolging;
 5. De in lid 4 toegepaste sanctie kan enkel worden gebruikt indien door het verzuim geen sprake kan zijn van een behandeling van de zaak die aan de beginselen van een behoorlijke procesorde voldoet.
 6. Bij de toepassing van de sancties in lid 2, 3 en 4 dient rekening gehouden te worden met het Schutznorm-beginsel
 7. Met onherstelbaar vormverzuim wordt onder andere bedoeld:
 8. een vooringenomen, sturende, druk uitoefenende manier van verhoren;
 9. wanneer ontlastende informatie wordt verzwegen, en/of bewijsmateriaal wordt vernietigd;
 10. het tappen van een met geheimhoudingsplicht bezwaarde professional, zoals arts, notaris, geestelijke, apotheker, advocaat;
 11. het voeren van een meinedig proces-verbaal zijnde tegenstrijdigheid met andere processen-verbaal, camerabeelden, geluidsopnamen;

Artikel VII-3 Strafvermindering (44a.2 SR)

 1. Wanneer besloten wordt tot een strafvermindering kan als leidraad gebruikt worden:
 2. vermindering van maximaal de helft bij een onvoorwaardelijke tijdelijke vrijheidsstraf, taakstraf of geldboete, of
 3. de omzetting van maximaal de helft van het onvoorwaardelijke gedeelte van een vrijheidsstraf, taakstraf of van een geldboete in een voorwaardelijk gedeelte, of
 4. de vervanging van maximaal een derde gedeelte van een vrijheidsstraf door taakstraf of een onvoorwaardelijke geldboete.
 5. Strafverminderingsgronden worden bepaald in overleg tussen overheid en verdachte met bijstand van advocaat. Hierin meegenomen worden:
 6. eventuele eerdere vergrijpen (en/of het gebrek daar aan);
 7. goed gedrag en meewerking van de verdachte tijdens en na zijn of haar aanhouding;
 8. verzachtende omstandigheden;
 9. overmacht als gevolg van Stadsproblemen ("storm");
 10. proportionaliteit;
 11. aandeel van de verdachte in het geheel, indien er sprake is van een grootschalige overtreding met meerdere partijen.

Titel VIII - Overige

Titel VIII

Artikel VIII-1 Niet voldoen aan een bevel of vordering (184 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of vordering dat krachtens wettelijk voorschrift wordt gegeven door een ambtenaar in functie.
 2. Schuldig is een persoon die opzettelijk een ambtenaar in functie belemmert in de uitvoering daarvan.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 320,-
Tweede Veroordeling 30 uur € 320,-
Meerdere Veroordelingen 40 uur € 320,-

Artikel VIII-2 Belediging (266 SR)

 1. Schuldig is een persoon die opzettelijk een ander belegdigt op straffe van een boete van €200,- per geval.
 2. Wanneer de belediging opzettelijk is geuit richting een ambtenaar in functie wordt de boete met 1/3 verhoogd.

Artikel VIII-3 Opgeven valse gegevens (435 SR)

 1. Schuldig is een persoon die bij vordering van een ambtenaar in functie valse gegevens opgeeft, op straffe van een boete van €250,- per geval.

Artikel VIII-4 Niet op eerste vordering tonen van identiteitsbewijs (447e SR)

 1. Schuldig is een persoon die geen gehoor geeft aan een vordering tot inzage van het identiteitsbewijs door een ambtenaar in functie, wanneer dit in het kader van de wet door de ambtenaar als noodzakelijk wordt geacht, op straffe van een boete van €320,- per geval.

Artikel VIII-5 Openbare dronkenschap (453 SR)

 1. Schuldig is een persoon die zich begeeft in de openbare ruimte terwijl hij of zij in kennelijke staat van dronkenschap verkeert.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 120,-
Tweede Veroordeling € 120,-
Meerdere Veroordelingen 5 uur € 120,-

Artikel VIII-6 Dragen van gezichtsbedekkende kledij (1 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

 1. Schuldig is een persoon die kleding draagt, die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, op straffe van een boete van €200,- per geval.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover kleding als bedoeld in dat lid:
 3. wordt gedragen door cliënten, patiënten of hun bezoekers in residentiële delen van zorginstellingen,
 4. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,
 5. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of sport worden gesteld,
 6. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

Artikel VIII-7 Identiteitsfraude

 1. Schuldig is een persoon die zich uitgeeft als iemand anders, onder naam van iemand anders, in naam van iemand anders, of gelieerd aan iemand anders met als doel daaruit een gewin te behalen in brede zin.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 2000,-
Tweede Veroordeling € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 20 uur € 6000,-

Artikel VIII-8 Deelname aan een criminele organisatie

 1. Schuldig is een persoon die deelneemt aan, steun verleent aan, of gelieerd is aan een organisatie die tot doel heeft het plegen van misdrijven.
 2. Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
 3. Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling € 3000,-
Tweede Veroordeling 20 uur € 6000,-
Meerdere Veroordelingen 20 maanden € 9000,-

Artikel VIII-9 Lokaalvredebreuk (139 SR)

 1. Schuldig is een persoon die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal, openbare ruimte of besloten erf dat bestemd is voor de openbare dienst, wederrechtelijk binnendringt, of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar aanstonds verwijdert.
 2. Schuldig is een persoon die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 35 uur € 1500,-
Tweede Veroordeling 40 uur € 2000,-
Meerdere Veroordelingen 50 uur € 3000,-

Artikel VIII-10 Huisvredebreuk (138 SR)

 1. Schuldig is een persoon die een woning of besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert.
 2. Schuldig is een persoon die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van lockpicks, van een valse order of vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 uur € 2000,-
Tweede Veroordeling 40 uur € 4000,-
Meerdere Veroordelingen 50 uur € 6000,-

Artikel VIII-11 Betreden van verboden militair domein

 1. Schuldig is een persoon die zonder daartoe gerechtigd is, over iemand anders zijn grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door den rechthebbende is verboden, loopt, rijdt of vee laat lopen.
Bij wet geclassificeerde militaire domeinen
Luchtmachtbasis
Vliegdekschip
Celstraf Taakstraf boete
Eerste Veroordeling 20 maanden € 10000,-
Tweede Veroordeling 40 maanden € 15000,-
Meerdere Veroordelingen 60 maanden € 20000,-

Titel IX – Schadevergoeding

Artikel IX-1 (Im)materiële schadevergoeding voor onterechte inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis (artikel 533 sv)

 1. Indien de zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging, doch op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten, wordt hem een vergoeding uit de overheid kas toegekend voor de schade welke hij ten gevolge van ondergane inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis heeft geleden.
 2. Onder een vergoeding, als bedoeld in het eerste lid vallen o.a. kosten van een advocaat, vergoeding vanwege onterechte detentie/vrijheidsberoving en misgelopen inkomsten vanwege het niet kunnen uitvoeren van persoon zijn werk.
 3. Vergoedingen zoals opgenomen in onderstaande tabel is gebaseerd op onterechte detentie en misgelopen inkomsten van het niet kunnen werken. Vergoeding van de advocaat wordt bepaald aan de hand van de daadwerkelijke kosten van de advocaat.
 4. Het eisen van een vergoeding is alleen mogelijk indien een advocaat is betrokken bij de zaak.
 5. Een uitzondering op lid 4 is indien vanuit de politie wordt besloten dat de persoon vrij wordt gesproken zonder dat er op dat moment een advocaat bij de zaak betrokken is. Een OvJ/HOvJ/hOvJ dient hierbij dan betrokken te zijn.
 6. Het schadevergoeding document kan alleen worden ondertekend door een advocaat of OvJ/HOvJ/hOvJ.
 7. Een Schadevergoeding wordt uitgekeerd vanuit Justitie op vertoon van het schadevergoeding document.
Vergoedingen schadevergoeding
per 1 uur politiebureau € 3000,-
per 1 uur gevangenis € 5000,-
Advocaat kosten n.t.b.

Artikel IX-2 (Im)materiële schadevergoeding voor buitensporig geweld door overheidsmedewerker

 1. De overheidsmedewerker die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
 2. Bij bepaling of buitensporig geweld van toepassing is wordt uitgegaan van Artikel A9 lid 3 Subsidiariteit en Artikel A9 lid 4 Proportionaliteit.
 3. Subsidiariteit geeft aan of geweld gebruikt mag worden mits het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.
 4. Proportionaliteit geeft aan dat de overheidsmedewerker die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, niet méér geweld mag gebruiken dan nodig is. Belangrijk is dat het gebruikte geweld altijd in verhouding staat met de ernst van de situatie en het misdrijf.
 5. Indien niet is voldaan aan de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit en er is sprake van buitensporig geweld met schade tot gevolg, dan is de politie aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. De schadevergoeding wordt bepaald aan de hand van onderstaande vergoeding tabel.
 6. Het eisen van een vergoeding is alleen mogelijk indien een advocaat is betrokken bij de zaak.
 7. Een uitzondering op lid 6 is indien vanuit de politie zelf wordt aangegeven dat er buitensporig geweld is gebruikt zonder dat er op dat moment een advocaat bij de zaak betrokken is. Een OvJ/HOvJ/hOvJ dient hierbij dan bij betrokken te zijn.
 8. Het schadevergoeding document kan alleen worden ondertekend door een advocaat of OvJ/HOvJ/hOvJ.
 9. Schadevergoeding wordt uitgekeerd vanuit Justitie op vertoon van het schadevergoeding document.
Vergoedingen schadevergoeding
Onterecht gebruik wapenstok als geweldsmiddel € 1000,-
Onterecht gebruik stroomstootwapen als geweldsmiddel € 2500,-
Onterecht gebruik vuurwapen (cat. 1) als geweldsmiddel € 4000,-
Onterecht inzet surveillancehond als geweldsmiddel € 5000,-
Onterecht gebruik vuurwapen (cat. 2) als geweldsmiddel € 7000,-

Artikel IX-3 (Im)materiële schadevergoeding voor buitensporig geweld door burger jegens overheidsmedewerker

 1. Een overheidsmedewerker zoals bedoeld in dit artikel is een ambtenaar in functie werkzaam voor: Politie/KMAR, Ambulance of Justitie.
 2. Bij bepaling of buitensporig geweld van toepassing is wordt uitgegaan van Artikel II-6 Eenvoudige mishandeling (300 SR), Artikel II-7 Zware mishandeling (302 SR), Artikel II-2 Gijzeling (282 SR) en Artikel II-3 Bedreiging (285 SR). Artikel II-4 Doodslag (287 SR) en Artikel II-5 Moord (289 SR) zijn alleen van toepassing indien het een "poging tot" betreft.
 3. Buitensporig geweld dient jegens een overheidsmedewerker te zijn toegepast.
 4. Indien verdachte conform lid 2 wordt veroordeeld wordt de boete die ontstaat uit de artikelen benoemt in lid 2 met 1/3 verhoogd en komt dit 1/3 deel als vergoeding ten gunste van de getroffen overheidsmedewerker.
 5. Indien meerdere overheidsmedewerkers slachtoffer zijn van het buitensporig geweld, dan wordt de vergoeding zoals beschreven in lid 4 evenredig verdeeld over de overheidsmedewerkers.
 6. Een vergoeding die ten gunste komt van de getroffen overheidsmedewerker is alleen mogelijk indien een advocaat is betrokken bij de zaak.
 7. Een uitzondering op lid 6 is indien er een besluit is genomen door OvJ/HOvJ/hOvJ die betrokken wordt bij de zaak.
 8. Het schadevergoeding document kan alleen worden ondertekend door korpsleiding of een OvJ/HOvJ/hOvJ.
 9. Schadevergoeding wordt uitgekeerd vanuit de korpsleiding op vertoon van het schadevergoeding document.

Wetboek Tedeapolis is opgesteld uit naam van de Hoge Raad, bedoeld voor het eiland, de gemeente en de stad “Tedeapolis”, opgetekend door Bram Mosterdfiets, te Tedeapolis.


Laatst geüpdatet op: 2021-03-01